Reference: 679/1994/1

Judgement Details


Date
31/01/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
MICALLEF CHARLES NOE vs MUSCAT NAZZARENA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITT TA` PROPRJETA`, LIMITI TA` - HAJT DIVIZORJU, DEMEL JEW HWEJJEG OHRA KORROZIVI JEW NIEDJA LI JMISSU MA` - HAJT DIVIZORJU, DEMEL JEW HWEJJEG OHRA KORROZIVI JEW NIEDJA LI JMISSU MA` - META TALI HWEJJEG KIENU PRE-EZISTENTI GHALL-HAJT
Summary
L-Artikolu 419 (c) tal-Kodici Civili jipprovdi li "ebda wiehed mill-girien ma jista jqieghed demel jew hwejjeg ohra korrozivi jew niedja b'mod li jmissu mal-hajt komuni."

Huwa fatt li kwalunkwepersuna tista' tuza mid-dritt tal-proprjeta` taghha illimitatament; imma fl-istess hin limitatamentghad-drittijiet li ghandu haddiehor; u meta persuna tuza illimitatament mid-dritt ta' proprjeta` taghha, hija trid tiehu l-prekawzjoni li b'dak l-uzu ma tkunx titnissel kawza ta' dannu lil haddiehor;l-ghaliex il-principju 'nullo videtur dolo facere qui suo jure utitur', li jissanzjona li l-ezercizzju tad-dritt ta' persuna ma huwx suggett ghall-ebda restrizzjoni, isib il-limiti tieghu fil-fatt tal-bniedem jew id-disposizzjoni tal-ligi.

Jekk persuna tibni hajt divizorju fejn ikun hemm hamrija pre-ezistenti ma tistax tilmenta ruhha li l-gar taghha jkun qed ipoggi l-hamrija ma` dak il-hajt. Huwa d-dmir ta` min jibni hajt f`tali kondizzjonijiet li jaghmel dak li jista` biex jevita l-inkovenjent ghalih innifsu imma ma jistax igieghel lill-gar inehhi l-hamrija jew ifittxu ghad-danni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info