Referenza: 284/1992/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
31/01/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
FARRUGIA JOSEPH ET NOE vs SEYCHELL ALBERT
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, ACCETTAZZJONI TA` KERA MHUX NECESSARJAMENT TIMPLIKA AKKWIEXXENZA JEW APPROVAZZJONI - LOKAZZJONI, AKKWIEXXENZA JEW APPROVAZZJONI DA PARTI TAS-SID - LOKAZZJONI, ALTERAZZJONIJIET BIL-KUNSENS TAS-SID - LOKAZZJONI, ALTERAZZJONIJIET MINGHAJR IL-KUNSENS TAS-SID - LOKAZZJONI, ALTERAZZJONIJIET PERMISSIBBLI - LOKAZZJONI, ALTERAZZJONIJIET TA` NATURA ZGHIRA U INSINIFIKANTI - LOKAZZJONI, ARJA TAL-FOND MIKRI GHANDHA TIGI ESKLUZA SPECIFIKAMENT SABIEX MA TIFFORMAX PARTI MILL-KIRJA - LOKAZZJONI, OBBLIGU TA` L-INKWILIN JINQEDA BIL-HAGA MIKRIJA BHALA MISSIER TAJJEB TAL-FAMILJA - LOKAZZJONI, OBBLIGU TA` L-INKWILIN JINQEDA BIL-HAGA MIKRIJA GHALL-UZU, MIFTIEHEM JEW PREZUNT DIPENDENTI MIC-CIRKOSTANZI
Fil-Qosor
Meta ssir lokazzjoni ta' fond mhux mistenni li wiehed joqghod jippreciza l-ambjenti kollha esplicitament; kompriz allura l-bejt fejn jirrizulta access ghalih.

Effettivament skond it-taghlim dottrinali u gurisprudenzjali r-regola hi li jekk lokatur jaghti fond b'kiri minghajr ma jaghmillu limitazzjoni fis-sens illi l-kirja ma tinkludix l-arja tal-bejt ta' dak il-fond, l-inkwilin ghandu drittli juza dak il-bejt.

Biex l-obbligu tal-lokatur li jikkonsenja lill-kerrej anki l-bejt jigieskluz, jehtieg li jkun hemm stipulazzjoni kuntrarja.

L-ewwel obbligu primarju ta' l-inkwilinhu dak sancit mill-Artikolu 1554 tal-Kapitolu 16 li jiddetta li hu ghandu "jinqeda bil-haga mikrijabhala missier tajjeb tal-familja" u ghall-uzu, miftiehem jew prezunt dipendenti mic-cirkostanzi.

Hi enuncjazzjoni bosta drabi applikata u ben affermata illi l-obbligu ta` l-inkwilin li jinqedabil-haga mikrija bhala missier tajjeb tal-familja jeskludi kull utilizz li jista` jaghmel hsara lilsid il-kera.

Obbligu iehor daqstant importanti li l-ligi timponi fuq il-kerrej hu dak stabbilit bl-Artikolu 1564(1) tal-Kodici Civili li jissoggetta lill-kerrej li matul il-kirja ma jaghmel l-ebda tibdil fil-haga mikrija minghajr il-kunsens ta' sid il-kera.

L-obbligu surreferit tal-ligi ma huwiex wiehed assolut. In effetti gie interpretat fis-sens li anke minghajr il-kunsens tas-sid il-kerrej jista' jaghmel modifikazzjonijiet purche jkunu parzjali, mhux ta' importanza kbira, ma jbiddlux id-destinazzjoni tal-fond, ma jippregudikawx id-drittijiet tas-sid u meta dawn l-istess modifikazzjonijiet ikunu necessarji jew utili ghad-dgawdija tal-fond u l-fond jista' jigi represtinat kif kien qabel meta tispicca l-lokazzjoni.

Biex wiehed jara x'modifikazzjonijiet huma legittimijew le ghandu jhares lejn ic-cirkostanzi partikulari tal-kaz, u in partikolari lejn il-professjoni,arti jew sengha ta` l-inkwilin, lejn l-uzu li ghalih il-fond ikun ikkera, lejn il-kunsens espress jew prezunt ta` sid il-kera, u lejn l-epoka li fiha l-modifikazzjonijiet ikunu saru.

Certamentil-fakolta koncessa minn din id-duttrina u gurisprudenza ma tistax, u ma ghandhiex testendi ruhha sal-punt illi wiehed jaddotta l-haga mikrija mhux ghal veru bzonn izda ghal meru gost u sodisfazzjonital-passatemp tieghu.

Il-fatt li uhud mis-sidien kienu jafu dwar modifikazzjoni li tkun saret minghajr il-kunsens taghhom u li wiehed minnhom accetta l-kera minghand l-inkwilin la jammonta ghal kunsens u wisq anqas ghall-akkwiexxenza ta' dak li sar. Dippju, anke kieku kien hekk, dan il-fattma setax jivvinkola lil ko-sidien l-ohra ta' l-arja tal-bejt.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni