Reference: 549/1996/1

Judgement Details


Date
27/02/2003
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
PACE CECIL ET vs AVUKAT GENERALI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ATT DWAR KUMPANIJI KONTROLLATI (PROCEDURA U LIKWIDAZZJONI) - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, DRITT GHAL RIMEDJU EFFETTIV - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, DRITT TA` ACCESS GHAL-TRIBUNAL GUDIZZJARJU JEW KWAZI-GUDIZZJARJU
Summary
Fid-9 ta' Gunju 1995 dahal fis-sehh l-Att XVII ta' l-1995 dwar Kumpaniji Kontrollati (Procedura u Likwidazzjoni). Kienet proprju l-promulgazzjoni ta' din il-ligi li tat lok ghal din il-vertenza. L-appellati Cecil u Henry, ahwa Pace, intavolaw rikors quddiem il-Prim Awla tal-Qorti Civili ghall-otteniment ta' dikjarazzjoni minn dik il-Qorti li diversi disposizzjonijiet ta' l-imsemmi Att huma lezivi tad-drittijiet fondamentali taghhom ghal rimedju effettiv garantit bl-artikolu 13 tal-KonvenzjoniEwropeja ghad-Drittijiet tal-Bniedem u ghal smiegh xieraq a tenur ta' l-artiklu 6 ta' l-istess Konvenzjoni u konsegwentement l-imsemmija disposizzjonijiet kellhom jigu dikjarati bhala nulli u bla ebda effett.

L-imsemmija Ligi kienet tipprovdi ghat-trasferiment ta` azzjonijiet diga` mibdija quddiem il-Qrati ordinarji lil Tribunal specjali mahluq bl-istess Ligi.

Il-Qorti irriteniet illi tali trasferiment ta` proceduri in korso kien leziv tad-drittijiet tar-rikorrenti taht l-artikoli6 u 13 tal-Konvenzjoni u dan peress illi d-dritt ta` appell mid-decizjonijiet tat-tribunal specjalikien aktar limitat minn dak li kien disponibbli quddiem il-Qrati ordinarji.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info