Reference: 254/1986/1

Judgement Details


Date
31/01/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
VASSALLO CESAREO ATTILLIO ET NOE vs CILIA PISANI ANTHONY
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
IMPJIEG, KLAWSOLI IN RESTRAINT OF TRADE - KUNTRATT, KLAWSOLI IN RESTRAINT OF TRADE - KUNTRATT, KLAWSOLI LI JILLIMITAW IL-KOMPETIZZJONI
Summary
Filwaqt li gie rikonoxxut id-dritt ta' min ihaddem illi jipprotegi l-interessi kummercjali tieghu ghal dawk li huma "trade secrets" u li jinibixxi "the misuse by the employee of his acquaintance withthe employer's clients or customers" eppure il-kostringiment irid ikun relatat man-natura ta' l-impjieg fejn allura min ihaddem jigi akkordat harsien akbar fil-kaz ta' impjegat f'kariga gholja, ad exemplum, "managing director". Inoltre l-patt tar-restraint irid jillimita l-attivita` lavorattiva jewindustrijali ta' l-impjegat ghal zmien jew cirkondarju determinat li ma jkunx irragjonevoli.

Minn dan kollu jemergi illi l-iskop ta' klawsola in restraint of trade f`kuntratt ta` impjieg kellujkun dak li fir-rigward ta' min ihaddem dan jissalvagwardja, fil-konfront tal-konkorrenti, l-interessi ekonomici u l-attivitajiet kummercjali tieghu, mentri fir-rigward ta' l-impjegat l-attivita` tieghu ghaz-zmien prefiss wara t-terminazzjoni ta' l-impjieg tigi limitata.

Jigi notat pero` illi fiz-zewg sistemi ezaminati biex il-patt jigi konsiderat gustifikat dan irid ikun fl-interess taz-zewg partijiet kontraenti u mhux ta' wiehed minnhom biss. Huwa proprju b'dan in mira li l-ligi Taljana effettivament tipprova tirrikoncilja dawn iz-zewg interessi billi tipprovdi ghal korrispettiv ta'kumpens, kommizurat mar-restrizzjoni li l-impjegat ikollu jissubixxi fil-liberta` lavorattiva tieghu.

Meta l-impjegat ikun cittadin Malti, u gjaladarba mhux mistenni jew pretiz li ghandu jkunkostrett ihalli pajjizu, tali patt ma jissuperax it-test tar-ragjonevolezza jekk ikun japplika ghall-gzejjer Maltin. Lanqas ghalhekk ma jista' allura jitqies lecitu jekk impjegat, familjari ma' certaattivita`, jingieb fil-qaghda li jkun kostrett ihalli pajjizu ghal gwadann tieghu ghax f'pajjizu stess din l-istess attivita` hi impeduta lilu anke jekk ghal zmien. F'sitwazzjoni bhal din, biex verament tkun tista' titqies ragjonevoli, ir-restrizzjoni mposta lilu kellha tkun pacuta ma' xi forma ta'kontribuzzjoni kompensatorja mhallsa lilu.

L-Att li Jirregola l-Kondizzjonijiet ta' l-Impjieg (illum sostitwit bl-Att dwar l-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali) kien jipprovdi li kwalsijasi multa imposta f`kuntratt ta` l-impjieg kellha tigi approvata mid-Direttur tax-Xoghol u Emigrazzjoni. Penali ta` din in-natura ghandha jkollha tali approvazzjoni.

Wiehed jista' jargumenta illi l-klawsola ta` dan it-tip hi wahda sui generis u tiskatta wara t-terminazzjoni tal-kuntratt. Danir-ragjonament pero` ma jregix in kwantu l-kuntratt hu wiehed li jrid jigi konsidrat tout ensemblebhala wiehed ta' impjieg. Klawsola bhal din ma tistax tigi izolata mill-kumplament.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info