Reference: 1787/1997/1

Judgement Details


Date
31/01/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
SCICLUNA PATRICK vs SCICLUNA JOSEPHINE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
FILJAZZJONI, DENEGATA PATERNITA` - SEPARAZZJONI DE FACTO JEW DE IURE
Summary
Azzjoni ta` denegata paternita` tista` ssir fu qil-bazi li fiz-zmien bejn it-tlett mitt jum u l-mijau tmenin jum qabel it-twelid tat-tifel, ir-ragel kien mifrud de facto jew legalment minn martu.

Din il-formulazzjoni gdida tal-ligi, introdotta bl-Att XXI ta' l-1993, issostitwiet dik anterjuri fis-sens illi irrikonoxxiet l-istat 'de facto' tal-firda bejn il-konjugi.

Din l-emenda ghal Kodici taghna gabet maghha r-riforma mistennija fis-sens illi issa saret sufficcjenti l-prova li tissodisfa lil gudikant li fil-fatt omm it-tarbija ma ghammretx jew ma nghaqdetx ma' zewgha anke jekkdan kien possibbli. Dan allontana l-posizzjoni inflessibbli taht ir-regim tal-Kodici qabel l-emendi li kif imfisser u stabbilit fil-gurisprudenza kienet tirrikjedi li fil-perjodu utili tal-koncepiment l-attur kien fl-impossibilita` li jghammar ma' martu minhabba distanza jew xi accident fiziku iehor.

Ghalhekk issa fejn l-azzjoni tad-diskonoxximent tkun bazata fuq in-nuqqa tal-ko-abitazzjoni, intiza bhala konvivenza bejn il-mezzewgin, dejjem s'intendi fil-perjodu fuq imfisser u dettat mis-subinciz (a) ghall-Artikolu 70, il-prova kuntrarja trid turi li dejjem fl-istess perjodu ta' zmien, kien hemm rapporti sesswali bejn il-konjugi deducibbli anke minn repristinar temporanju tal-konvivenza jew ta' inkontri okkazjonali. Dan hu hekk espress fl-istess proviso ghas-subinciz (b).
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info