Reference: 1998/1999/1

Judgement Details


Date
31/01/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
CAMILLERI JOSEPH vs CAMILLERI SHARON SIVE SHARON KITCHER PEN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
FILJAZZJONI, AMMISSJONI TAL-OMM - FILJAZZJONI, DENEGATA PATERNITA` - WILD IMNISSEL QABEL IZ-ZWIEG - FILJAZZJONI, RILEVANZA TA` TESTIJIET XJENTIFICI - PROVA, META PARTI TIRRIFJUTA LI TISSOTTOPONI RUHHA GHAL TEST XJENTIFIKU - PROVA, TEST XJENTIFIKU
Summary
L-azzjoni ta` denegata paternita` li tippostula li l-wild ikun gie koncepit qabel iz-zwieg tista` tigi estiza ghall-kazijiet ta` koncepiment qabel iz-zwieg.

Fl-istat attwali tal-gharfien u tal-progress xjentifiku ir-rizultat ta' tali testijiet jaghmel prova efficjenti, u shiha tal-ezistenza,jew le, tar-rapport ta' filjazzjoni. In effetti l-prova genetika jew dik tad-demm kapaci jeskludu b'certezza l-paternita` fejn jirrizulta dik l-inkompatibilita` assoluta bejn il-gruppi kromosomici jew il-gruppi tad-demm.

Di fatti l-ligi stess taghti importanza lil dawn it-testijiet, kif hekk evidenzjat mis-subinciz (3) ghall-Art 70, u allavolja dawn it-testijiet ma humiex ko-ercibbli, ir-rifjut li wiehed jissottoponi ruhu ghalihom jinduci lill-Qorti tasal ghad-deduzzjonijiet taghha u "tasal ghal dawk il-konkluzjonijiet li jistghu jkunu gustifikati jekk parti ma tkunx trid taghmel dawnl-ezamijiet".

L-ammissjoni tal-omm ma ghanda l-ebda valur konfessorju. Dan kif ravvizat mis-subinciz (2) ghall-imsemmi Artikolu 70 tal-Kodici Civili. B'danakollu tali ammissjoni jew dikjarazzjoni li zewgha ma huwiex missier binha tista' tigi valutata bhala element ta' prova fil-kwadru tar-rizultanzi processwali l-ohra, senjatament il-prova genetika.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info