Reference: 2998/1996/1

Judgement Details


Date
06/02/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
APS BANK LTD vs COLCAM INTERNATIONAL MARKETING ASS. LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
GARANZIJA, DRITT TA` RIVALSA TA` GARANTI SOLIDALI LI JHALLAS ID-DEJN GARANTIT - GARANZIJA, IL-GARANTI SOLIDALI MA JISTAX JECCEPIXXI L-ESKUSSJONI TAD-DEBITUR
Summary
Fil-kaz ta` garanti in solidum cjoe' joint and several il-konsegwenza hija illi l-garanti in solidumfit-termini ta' l-artikolu 1935 (b) tal-Kodici Civili huwa fl-istess posizzjoni tad-debitur u ma jistax jitlob jew jopponi l-eccezzjoni ta' l-eskussjoni jew il-beneficcju tad-divizjoni. In fatti l-effetti tal-garanzija solidali principalment jirrisolvu ruhhom proprju f'dan bil-konsegwenza illi l-kreditur huwa moghti d-dritt illi jagixxi direttament kontra l-garanti solidali minghajr il-htiega liqabel jagixxi kontra d-debitur principali jew li jirrikorri ghall-eskussjoni jew ghad-divizjoni tal-beni qabel ma jkun jista' jagixxi kontra l-garanti solidali.

Ovvjament l-istess garanti li jhallas id-dejn ghandu dritt ta' regress kontra l-garanti solidali l-ohra ghall-sehemhom skond l-artikolu 1949 u anke kontra d-debitur principali skond l-artikolu 1942, pero' dan huwa mertu ta' azzjonidifferent minn dak tal-kawza li biha l-kreditur jitlob il-hlas ta` dak dovut lilu. Id-dritt ta' regress tal-konvenuta meta u jekk ha thallas id-dejn jitratta dwar ir-relazzjoni interna bejn l-istessgaranti solidali u d-debitur principali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info