Reference: 89/1991/1

Judgement Details


Date
31/01/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
VELLA ALEXIS ET NOE vs JONES DAVID ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
AGENT TA` BASTIMENT, MA JAGIXXIX IURE PROPRIO GHALL-HLAS TAN-NOL - AZZJONI GHALL-HLAS TA` NOL, LIL MIN TIKKOMPETI - AZZJONI GHALL-HLAS TA` NOL, NATURA TAN-NOL - KONTRO-TALBA, TRID ISSIR FL-ISTESS KWALITA` LI BIHA MIN JAGHMILHA JKUN GIE IMHARREK - TRASPORTATUR, IUS RETENTIONIS - TRASPORTATUR, MA JISTAX IZOMM IL-MERKANZIJA FUQ IL-BASTIMENT MINHABBA LI MA JKUNX THALLAS IN-NOL
Summary
L-Artikolu 305 (1) tal-Kodici tal-Kummerc li a propozitu jistabilixxi li "n-noleggjant jew il-kaptanma jistax izomm il-merkanzija fuq il-bastiment minhabba li ma jkunx thallas in-nol .". Is-subinciz(2) ghall-imsemmi artiklu joffri soluzzjoni billi fih jinsab dispost illi n-noleggjant jew il-kaptan jistghu jqieghdu l-merkanzija b'depozitu f'idejn terza persuna sakemm isir il-hlas tas-somma li jkollhom jiehdu u fejn il-merkanzija tkun peribbli jistghu anke jitolbu l-bejgh taghha.

Min jinjora l-premess ikun passibbli ghad-danni.

Min jigi citat in gudizzju f`certa kwalita` (e.g.f`ismu proprio) ma jistax jaghmel kontro-talba fi kwalita` diversa (e.g. bhala rapprezentant ta` haddiehor).

In-nol huwa l-korrispettiv ghat-trasport u hu dovut jew lill-armatur jew lill-noleggjant, skond il-kaz. Konsegwentement ghal gbir tan-nol jew tal-arretrati tieghu l-agent tal-vapur majagixxix f'ismu proprju izda qua rapprezentant lokali tal-armatur jew tan-noleggant esteru. Dan huhekk anke fejn ir-rapprezentant ikun sempliciment konsenjatarju tal-bastiment ghall-okkazjoni partikolari u hekk ikun mandatarju okkazjonali ghall-iskop determinat huwa xorta wahda ghandu r-rapprezentanza attiva u passiva ta' l-armatur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info