Reference: 182/2002

Judgement Details


Date
19/02/2003
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GALEA DEBONO JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA (SPT.J.CORDINA) vs FRANCIS SIVE FRANK ELLUL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ARKIVJI PUBBLICI, SERQ ECC. TA` DOKUMENTI PUBBLICI - UFFICJAL PUBBLIKU, KOMMISSJONI TA` REAT - UFFICJAL PUBBLIKU, KSUR TA` DMIRIJIET
Summary
L-Art. 138 tal-Kodici Kriminali jipprovdi li "Kull ufficjal jew impjegat pubbliku li, dolozament, biksur tad-dmirijiet tieghu, jaghmel jew jonqos li jaghmel xi att mhux imsemmi fl-artikoli ta' qabelta' dan it-Titolu, b'taghkis jew bi hsara ta' haddiehor, jehel, meta jinsab hati, il-piena ta' prigunerija ghal zmien ta' mhux aktar minn tliet xhur jew il-multa:

Izda, il-qorti tista', fil-kazijiet hfief, taghti l-pieni stabbiliti ghall-kontravvenzjonijiet."

Il-kelma "dolozament" ("maliciously" fit-test Ingliz) fl-Artikolu 138 hi intiza semplicement biex taghmilha cara li dan ir-reat hu wiehed doluz u mhux kolpuz ; din il-kelma ma tfissirxli dan ir-reat jehtieg xi "malizja" jew"hazen" partikolari , oltre dak li hu rikjest ghall-finijiet tad-dolo, cioe' l-intenzjoni pozittiva diretta jew l-intenzjoni pozittiva indiretta.

L-Art. 144(1) tal-Kodici Kriminali jipprovdili "Kull min jiehu b'qerq, jiddistruggi, ma jhallix shah jew jisraq dokumenti, processi jew karti ohra, registri, atti jew xi hwejjeg ohra, li jkunu qeghdin fl-arkivji pubblici, jew f'ufficcji ohra pubblici, jew li jkunu moghtija f'idejn depozitarju jew ufficjal iehor pubbliku minhabba l-kariga tieghu, jehel, meta jinsab hati, il-piena ta' prigunerija minn tlettax-il xahar sa tliet snin."

Ir-reat kontemplat f'dan l-artikolu huwa kompletat mis-serq, distruzzjoni jew mutilazzjoni tad-dokument. Mhux mehtieg li l-iskop ta' min jikkommetti r-reat jintlahaq. L-anqas m'hu mehtieg li giet kagunata hsara lill-privat. Il-kompletazzjoni tar-reat mhix effetwata mill-fatt li d-dokument jerga' jinstab.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info