Reference: 1012/1999/1

Judgement Details


Date
17/02/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
FOGG INSURANCE AGENCIES LIMITED NOE vs TABONE PAUL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, OBBLIGU TAD-DANNEGGJAT LI JIMMINIMIZZA D-DANNI - DANNI, SKOP TA` AZZJONI GHAR-RIZARCIMENT TA` - IMGHAX, FORMA TA` L-INTERPELLAZZJONI MEHTIEGA - IMGHAX, JIBDA JIDDEKORRI MIN-NOTIFIKA TAC-CITAZZJONI META L-AMMONT MITLUB HUWA LIKWIDAT - IMGHAX, KOMPUTAZZJONI META L-AMMONT LIKWIDAT IKUN INQAS MINN DAK MITLUB - IMGHAX, META L-AMMONT MITLUB IKUN LIKWIDU, CERT U DETERMINAT - IMGHAX, SEJHA GHALL-HLAS B`ATT GUDIZZJARJU - KOLLIZJONI, META SEWWIEQ JOSTAKOLA L-KARREGGJATA TA` SEWWIEQ IEHOR - KOLLIZJONI, META ZEWG VETTURI JIPPROVAW JIDHLU FL-ISTESS TRIQ SEKONDARJA
Summary
Sewwieq ta` vettura li johloq emergenza subitanea billi jostakola l-karreggjata ta` haddiehor ikun responsabbli ghall-eventwali incident. Tali sewwieq ma jistax jehles mir-responsabilita` tieghu semplicement billi jghid illi s-sewwieq l-iehor x`aktarx ma rahx.

Hawnhekk l-attur u l-konvenut kienu qed isuqu fi triq principali f'direzzjonijiet opposti. It-tnejn riedu jidhlu fi triq sekondarjali kienet fuq ix-xellug tal-karreggjata li fiha kien qed isuq l-attur. Il-konvenut ittanta li jidholl-ewwel u ghamel manuvra azzardata billi qasam ghal gol-karreggjata ta' l-attur sabiex jidhol fit-triq sekondarja. Il-konvenut waqaf f'sabta meta induna li ma kienx hemm bizzejjed spazju minn fejn jidhol u b'hekk imblokka t-triq ta' l-attur u sehhet il-kollizjoni.

In tema ta' kompensazzjonita' danni l-attur ghandu kemm jista' jkun jigi mqieghed fil-posizzjoni li hu kien ikollu kieku ma gietx kagjonata l-hsara.

Jekk id-danneggjat ghandu d-dmir li jaghmel dak kollu li hu ragjonevoli biex inaqqas il-hsara u li jiehu l-mizuri kollha biex jimmitiga t-telf li jkun garrab daqstant iehor mhuwiex obbligat li jitghabba b'pizijiet biex jirreduci l-hsara.

Il-kwestjoni ta' x'inhuragjonevoli li jaghmel id-danneggjat biex jimmitiga l-hsara hi kwestjoni ta' fatt li ghandha tigi konsidrata fic-cirkostanzi ta' kull kaz partikolari u l-oneru tal-prova f'dan ir-rigward specifiku jaqa' fuq il-konvenut.

Meta avviz jikkontjeni talba specifika ghal somma determinata, jibda jiddekorri l-imghax fuq tali somma.

Il-fatt li l-Qorti tkun irriduciet l-ammont ma jfisserx li l-interessi ma jibdewx ukoll jghaddu minn dakinhar tar-rikjam tas-somma hekk ridotta. Il-Qorti ma tkun llikwidat l-ebda ammont b'mod li tigi applikata l-massima "in illiquidis non fit mora".

L-imghaxijiet jiddekorru min-notifika ta` l-avviz u mhux mid-data tal-introduzzjoni tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info