Reference: 170/1999/1

Judgement Details


Date
17/02/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
TOPSERV LTD vs VELLA EDWIN NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPALT, EXTRA WORKS - APPALT, META L-APPALTATUR JABBANDUNA X-XOGHOL - APPALT, VARJAZZJONIJIET - APPALT, ZIEDA FIL-PREZZ TA` MATERJALI JEW HADDIEMA - PROVA, META HUWA MEHTIEG PERIT TEKNIKU
Summary
Meta f'kuntratt ta` appalt ma jkunx hemm ftehim fuq il-prezz tax-xoghlijiet extra tkun certament tinhass il-htiega li l-Qorti tghaddi ghan-nomina ta' perit tekniku biex jassistiha tillikwida l-prezz gust. Kwistjoni din li tirreduci ruhha wkoll ghal kwistjoni ta' fatt u ta' provi.

L-Artikolu1639 tal-Kodici Civili. Liema artikolu hekk jiddisponi:-

"L-appaltatur li jintrabat li jtella' bini, jew xoghol iehor kbir, skond pjanta stabbilita u miftehma ma' min tah ix-xoghol, ma jista'jitlob ebda zieda fil-prezz, minhabba li jkun zdied il-prezz tal-haddiema jew tal-materjali, jew minhabba li fil-pjanta ikun sar xi tibdil jew zieda, li ma jkunux gravuzi ghalih".

A contrariu sensu jfisser, dejjem attiz li x-xoghol miftiehem ikun ta' entita' kbira, jekk it-tibdil ikun gravuzjew pregudizzjevoli ghall-appaltatur dan jista' u ghandu dritt jitlob zieda fil-prezz. Din hi disposizzjoni eccezzjonali u taghmel sens tenut rigward tat-telf kbir li jista' jigi subit f'dawn il-kazijiet ta' xoghol kbir.

Anki meta x-xoghol appaltat jitqies "kbir" li ghalih kien ekwament japplika l-Artikolu 1639 Kap 16 l-appaltatur ikun intitolat ghal zieda fil-prezz izda l-appaltatur mhuxintitolat li jabbanduna xoghol li ndahal ghalih skond it-termini u kondizzjonijiet pattwiti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info