Reference: 34/2002/1

Judgement Details


Date
23/12/2002
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
DR PATRICK SPITERI vs L-AVUKAT GENERALI W IL-KUMM.TAL-PULIZIJA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 34 TAL KOSTITUZZJONI TA MALTA - ARTIKOLU 5 TAL KONVENZJONI TAD DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL BNIEDEM - ARTIKOLU 579 TAL KODICI KRIMINALI - ARTIKOLU 581 TAL KODICI KRIMINALI - DRITT GHAL LIBERTA U SIGURTA - HELSIEN MILL ARREST JEW DETENZJONI PERSONALI - SUSPETT RAGONEVOLI
Summary
Ir-rikorrent ressaq din il-procedura biex jilmenta li (a) il-mod li bih huwa tressaq quddiem il-Qorti tal-Magistrati bhala Qorti Istruttorja biex iwiegeb ghall-akkuzi maghmulin kontrih u (b) kif ukollil-fatt li r-ri-arrest tieghu wara decizjoni mill-Onorabbli Qorti Kriminali jiksrulu l-jeddijiet tieghu kemm taht il-Kostituzzjoni ta' Malta u kif ukoll taht il-Konvenzjoni ghall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fondamentali.

L-artikolu 34 tal-Kostituzzjoni ta' Maltajipprovdi ghall-jedd fondamentali tal-helsien minn arrest jew detenzjoni arbitrarja li bihom persunatigi mcahhda mil-liberta' personali. Dak l-artikolu jahseb f'ghaxar cirkostanzi fejn, minkejja tali cahda u b'awtorizzazzjoni tal-ligi, dak il-jedd ma jitqiesx miksur.

Min ikun arrestat jewmizmum ghandu, fil-waqt tal-arrest jew zamma, jigi mgharraf b'ilsien li jifhem bir-ragunijiet ghal dak l-arrest jew zamma. Il-ligi trid ukoll li kull min jigi arrestat jew mizmum biex jitressaq quddiem qorti (fl-ezekuzzjoni tal-ordni taghha) jew fuq suspett ragonevoli li jkun wettaq jew sejjer iwettaq reat kriminali, ghandu jitressaq quddiem qorti mhux aktar tard minn tmienja u erbghin (48) siegha minn dak l-arrest jew zamma, jekk ma jkunx sejjer jinheles minnhom qabel.

F'kaz ta' persuna suspettata ragonevolment bit-twettiq ta' reat, din trid tinheles, jew b'kundizzjonijiet ragonevoli jew minghajrhom, jekk kemm-il darba dik il-persuna ma tistax tigi gudikata fi zmien ragonevoli.Il-kundizzjonijiet imsemmija jridu jkunu ta' ghamla u htiega li bihom il-persuna hekk mehlusa jkun zgurat li tidher f'data aktar tard ghall-kawza taghha (dwar dak ir-reat) jew proceduri preliminari marbutin maghha. Kull min jigi arrestat jew mizmum arbitrarjament minn xi haddiehor, ghandu jedd ifittex ghall-kumpens minn dik il-persuna.

L-artikolu 5 tal-Konvenzjoni jipprovdi li hu dritt ta'kull persuna ghal-liberta' u s-sigurta' taghha, u hadd m'ghandu jigi mcahhad mill-helsien tieghu.Dak l-artikolu wkoll isemmi sitt cirkostanzi li huma meqjusa l-eccezzjoni ghal dan il-jedd, jekk kemm-il darba jkunu skond procedura preskritta mil-ligi.

Il-kazijiet mahsuba fl-artikolu 5(1)tal-Konvenzjoni, hlief ghall-ewwel cirkostanza, kollha japplikaw f'kuntest fejn ma jkunx ghad hemmkundanna definittiva u fejn ir-ragunijiet mahsuba ghac-cahda tal-liberta' tal-persuna huma kollha “kawtelatorji” ghal xi ghan jew iehor marbut mal-ordni pubbliku. Ghalhekk inghad li dawk ic-cirkostanzi ghandhom jinghataw tifsira ristretta ghall-ahhar u m'ghandhom bl-ebda mod jitwessghu b'tigbid jewb'analogija, ghaliex ilkoll jimmilitaw kontra l-principju li l-bniedem huwa meqjus innocenti sakemmma jkunx instab hati, u kif ukoll tal-principju konvenzjonali ewlieni li l-helsien tal-bniedem huwaprijorita'.

Kemm l-artikolu 34 tal-Kostituzzjoni u l-artikolu 5 tal-Konvenzjoni jishqu dwar il-legalita' tal-arrest jew zamma, ukoll f'dawk ic-cirkostanzi tassativi li jitqiesu bhala l-eccezzjoni ghar-regola. Din il-legalita' hija marbuta mal-ezistenza ta' dispozizzjoni fil-ligi li tippermetti arrest jew zamma bhal dik.

Iz-zewg Artikoli jitkellmu wkoll dwar il-htiega ta' suspett ragonevoli biex isahhah arrest jew zamma f'cirkostanzi bhal dawk. Il-kriterju tar-ragonevolezza, ghalkemm b'elementi soggettivi, ghandu jkun wiehed oggettiv. Ghaldaqstant ghandu jkun hemm il-bidu ta' provi cari li jqanqlu f'dak li jkun konvinciment morali li hija l-persuna suspettata u mhux haddiehorli ghandu rabta mar-reat imwettaq jew li sejjer jitwettaq, u dan kif kienu jidhru c-cirkostanzi fil-waqt tal-arrest jew taz-zamma. Jehtieg ukoll li tali suspett ragonevoli jibqa' jsehh f'kull waqt li l-persuna tkun arrestata. Malli jintemm is-suspett ragonevoli, jew malli jaqbez iz-zmien ragonevoli li jiggustifikah minnufih irid jintemm l-arrest jew iz-zamma. Madankollu, m'huwiex mistenni li fil-waqt tal-arrest, il-Pulizija jkollha diga' provi u xhieda bizzejjed biex bihom tista' minn dak il-hin tressaq b'arrest lill-persuna suspettata.

Ghall-finijiet tal-artikolu 5(1)(c) tal-Konvenzjoni, minbarra l-htiega ta' suspett ragonevoli fil-persuna arrestata jew mizmuma f'kull waqt tal-arrest jew taz-zamma taghha, jrid jigi muri wkoll li c-cirkostanzi kienu tali li jiggustifikaw ic-cahda tal-liberta' personali tas-suspettat.

Il-Qorti tqis li l-arrest tar-rikorrent, sakemm danbaqa' fis-sehh, ma kien bl-ebda mod imtebba' b'illegalita' u ghalhekk ma jistax jinghad li dak l-arrest kien wiehed arbitrarju. It-talba tar-rikorrent kwantu imsejsa fuq dan l-ilment ghalhekk ma hijiex qeghda tintlaqa'.

It-tieni ilment tar-rikorrent jittratta dwar l-effetti migjuba bl-artikolu 581 tal-Kodici Kriminali fuq il-possibilta' tieghu li, izjed ‘il quddiem fl-istess kawza penali,ikun jista' jerga' jressaq talba biex mill-gdid il-Qorti Kriminali tista' tqis l-ghoti lilu tal-liberta' provizorja. L-artikolu 581 huwa marbut sfiq mal-artikolu 579 li jfisser x'inhuma l-effetti li jinstiltu meta persuna ma tharisx xi wahda mill-kundizzjonijiet maghmula f'ordni li jkun taha l-liberta' provizorja. Tali effetti jigu decizi minn Qorti wara li tkun adita ghal dan il-ghan; dawk l-effetti la huma awtomatici u lanqas amministrativi.

Is-setgha ta' din il-Qorti li tqis ic-cirkostanzi tal-ghoti, c-cahda jew ir-revoka tal-liberta' provizorja hija wahda limitata fis-sens li m'ghandhiex tindahal f'dawk l-aspetti li jaqghu fis-setgha mhollija f'idejn qrati ohrajn bir-rieda tal-ligi. Il-kompetenza ta' Qorti Civili fil-vesti kostituzzjonali taghha hija limitata li tizgura li d-dritt fondamentali tal-akkuzat ghall-helsien mill-arrest preventiv (sakemm ghadhom ghaddejjin procedurikriminali kontrih) ikun imhares u mizmum fil-limiti stabiliti mill-Kostituzzjoni jew mill-Konvenzjoni. Dan isir billi jigi assikurat li Qorti kompetenti li tqis talba ghall-helsien mill-arrest preventiv (kemm jekk tilqa' tali talba, kemm jekk tichadha u kif ukoll jekk tara li kien hemm ragunijiet siewja biex tirrevoka ordni precedenti) tkun ghamlet dan b'applikazzjoni u rispett shih tal-garanzijikostituzzjonali jew konvenzjonali. U din il-Qorti m'ghandhiex tindahal aktar fl-operat ta' Qorti bhal dik sakemm ma jkunx jidher “eccess manifest fl-applikazzjoni” taghha ta' dawk il-principji jew kriterji kostituzzjonali jew konvenzjonali.

F'dan il-kaz ma jirrizulta l-ebda ksur ta' xi jeddtar-rikorrent imhares mill-Kostituzzjoni jew mill-Konvenzjoni u li b'xi mod jista' jwassal lil dinil-Qorti biex tistharreg hi dawk il-procedimenti.

L-artikoli 34 tal-Kostituzzjoni u 5 tal-Konvenzjoni jimponu kundizzjonijiet ristretti, ghalkemm rilevanti, li jillimitaw it-tgawdija tal-jedd ghall-harsien minn arrest jew detenzjoni arbitrarja. L-arrest minhabba nuqqas ta' tharis ta' ordniskond il-ligi ta' xi Qorti hija wahda minnhom.

Id-dispozizzjonijiet tal-artikolu 5(3) tal-Konvenzjoni jistghu jitqanqlu biss fil-qafas ta' arrest li ghalihom japplika l-artikolu 5(1)(c) u mhux wiehed li ghalih japplika l-artikolu 5(1)(b), u dan billi wiehed ghandu jaghmel distinzjoni bejn arrest preventiv u “privazzjoni tal-liberta' personali in segwitu ghal kundanna minn Qorti”. Il-Qortihija tal-fehma meqjusa li decizjoni li biha Qorti Maltija kompetenti tichad talba ghall-helsien provizorju ta' persuna akkuzata jew tordna l-arrest mill-gdid ta' persuna li kisret xi kundizzjoni tal-liberta' provizorja li kienet inghatat, jaqghu sewwasew taht it-tifsira ta' ordni maghmul u ezentatmill-artikolu 5(1)(b) tal-Konvenzjoni jew l-artikolu 34(1)(c) tal-Kostituzzjoni.

Din il-Qorti tiddikjara li t-tressiq tar-rikorrent b'arrest quddiem il-Qorti tal-Magistrati (Malta) bhala Qorti Istruttorja ma kienx bi ksur tal-jedd tieghu taht l-artikolu 34 tal-Kostituzzjoni jew l- artikolu5 tal-Konvenzjoni; u lanqas ma jirrizulta li n-nuqqas ta' determinazzjoni minn dik il-Qorti tal-gustifikazzjoni tat-tressiq b'arrest tar-rikorrent kiser il-jedd tar-rikorrent taht l-artikolu 5(3) tal-Konvenzjoni. L-istess Qorti tiddikjara ukoll li l-artikolu 581 tal-Kodici Kriminali ma jikser l-ebda wahda mill-artikoli 34 u 34 tal-Kostituzzjoni jew l-artikoli 5(3) u 6 tal-Konvenzjoni. Ghaldaqstant l-arrest tar-rikorrent ma kienx abbusiv jew illegali u tikkundanna lir-rikorrent ihallas l-ispejjez tal-kawza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info