Reference: 1048/1986/1

Judgement Details


Date
31/01/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
MICALLEF REGINALD ET NOE vs ABELA GODWIN ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, DANNI MHALLSA MINN SOCJETA` ASSIKURATRICI - GATE PASS OUT, VALUR PROBATORJU TA` - TALLY SHEET, VALUR PROBATORJU TA`
Summary
Hi gurisprudenza pacifika li fil-kaz ta` danni f`merkanzija trasportata bil-bahar jezistu zewg mumenti fokali sabiex tigi stabilita r-responsabilita` relattiva. Ghaz-zewg mumenti fokali hemm il-provali ghandha juris tantum tkun deciziva. Meta l-merkanzija tigi skarigata minn fuq il-bastiment jigikumpilat rapport fuq l-istat li fih tinzel il-merkanzija minn abbord - it-tally sheet; u ghat-tienimument, qabel il-merkanzija tohrog mid-Dwana u tigi konsenjata lill-importatur, dan jirrilaxxja certifikat lil kontrollur tad-Dwana fuq l-istat tal-merkanzija li jkun qed jircievi - il-Gate pass-Out.;

Dawn iz-zewg dokumenti ghandhom jitqiesu bhala decizivi u li jorbtu l-partijiet kolha fil-kawza, li ghandhom l-opportunita` f'waqtha, a tempo vergine li jikkontrollaw u jipprecizaw ir-registrazzjoni ta' l-istat ta' fatt. Provi a posteriori ta' dawk iz-zewg mumenti m'ghandhomx valur kontra l-prezunzjoni "juris tantum" li dawk id-dokumenti huma veri u awtentici; dokumenti li gew kompilati tempestivament u fil-mumenti opportuni.

Dan kollu ghandu jfisser li z-zewg dokumenti fuq riferiti jiccertifikaw l-istat tal-merce minn zmien ghall-iehor fil-perkors li jwassal ghall-hrug taghhomminn taht il-kustodja u kontroll tas-socjeta` konvenuta. Bhala punt ta' dritt iz- zewg dokumentighandhom il-valur probatorju taghhom.

M'ghandux jigi prezunt illi s-socjeta` assiguratrici thallas leggerment danni reklamati minnha u wiehed jifhem li tkun ghamlet dan wara d-debita verifika.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info