Reference: 26/2001/1

Judgement Details


Date
20/01/2003
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
CAMILLERI GINO
Parties
CALLEJA MEINRAD vs AVUKAT GENERALI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, IMPARZJALITA` OGGETTIVA - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, IMPARZJALITA` SOGGETTIVA - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, SMIEGH XIERAQ - META GUDIKANT IKUN IDDECIEDA KWISTJONI PRECEDENTI BEJN IL-PARTIJIET - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, SMIEGH XIERAQ - PUBBLICITA` TA` PROCEDURI KRIMINALI
Summary
Mhux bizzejjed li r-rikorrenti semplicement jallega li huwa m'ghandux fiducja fil-Qorti li ser tiggudikah sabiex jista jinghad li d-drittijiet fundamentali tieghu ser jigu lezi. Irid jirrizulta xi element oggettiv jew soggettiv li jista jindika positivament li l-process li ser jissubixxi r-rikorrenti mhux ser ikun xieraq jew imparzjali.

Il-fatt li l-Imhallef iddecieda dwar l-ghoti tal-liberta' provizorja jew dwar ir-rekuza tieghu, zgur li ma jeskludix lill-istess Imhallef milli jippresjedi l-guri. Ma jistax jinghad li f'dawn id-decizjonijiet l-Imhallef dahal fil-meritu tal-kwestjoni jekk ir-rikorrenti hux hati jew le.

Il-kwestjoni jekk il-gurati humiex pregudikati jew le hi kwestjoni li semmai ghandha tigi ventilta u investigata wara li l-proceduri penali jkunu gew decizi b'mod finali. Hu impossibli li tali indagini issir fl-istadju meta l-gurija tkun ghada ma ntghazlitx ughalhekk ghadu hadd ma jaf min huma l-gurati. Jista ikun li direzzjoni apposita u f'waqta da parti ta' minn ikun qed jippresjedi l-guri tkun bizzejjed biex tpoggi l-perspettivi kollha tal-gurati fil-linja gusta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info