Reference: 228/2002

Judgement Details


Date
04/02/2003
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA (SPT.Y. FARRUGIA vs CUTAJAR KARMENU
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DIFIZA LEGITTIMA, ELEMENTI MEHTIEGA - DIFIZA LEGITTIMA, PROPORZJONALITA`
Summary
Biex wiehed ikun jista' jeccepixxi b'success il-legittima difeza skond l-Artikolu 223 tal-Kodici Kriminali hu mehtieg li jirrizulta, imqar fuq bazi ta' probabbilita`, li l-akkuzat ikun ikkaguna offizafuq il-persuna (jew, fil-kaz ta' akkuza ta' omicidju volontarju, ikun qatel) biex jiddefendi ruhhujew biex jiddefendi lil haddiehor minn hsara ingusta, gravi u inevitabbli. Hsara hi meqjusa li tkungravi jekk tkun diretta lejn l-inkolumita` personali ta' dak li jkun, jigifieri jekk dak li jkun (uli allura jagixxi biex jeddefendi lilu nnifsu jew lil haddiehor billi jipprova jevita dik il-hsara)jirravviza offiza fuq il-persuna tieghu jew ta' haddiehor gejja mill-persuna li kontra taghha jagixxi. Il-hsara, pero`, trid tkun ukoll inevitabbli, fis-sens li tkun attwali (jigifieri ta' dak il-hinstess, mhux semplici manacca ta' xi haga fil-futur), improvvisa u impreveduta, u li ma tkunx tista'tigi ragjonevolment evitata b'xi mod iehor hlief billi dak li jkun jikkaguna l-offiza fuq il persunata' l-aggressur jew joqtlu. Fl-ahhar nett, il-hsara tkun ingusta jekk ma tkunx ordnata jew permessa"mil-ligi jew mill-awtorita` legittima". Jehtieg finalment li jkun hemm element ta' proporzjonalita` bejn il-perikolu ravvizat u l-mezz adoperat biex jigi evitat dak il-perikolu; in mankanza ta' taliproporzjonalita` jkun hemm l-eccess tal-legittima difeza ravvizat fl-Artikolu 227(d) tal-Kodici Kriminali, b'mod li min skriminanti (legittima defiza minghajr eccess) ikun hemm semplici skuzanti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info