Reference: 356/1996/1

Judgement Details


Date
31/01/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
TABONE CARMEL ET vs TABONE DAVID
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, AGGRAVJU IBBAZAT FUQ PUNT MHUX TRATTAT IN PRIM` ISTANZA - LOKAZZJONI, ELEMENTI TA`
Summary
Il-kwistjoni ta' dritt li fuqha jigi bazat l-appell trid tkun kwistjoni li ffurmat kontroversja quddiem l-ewwel Qorti bejn il-partijiet u giet deciza bis-sentenza appellata; u ghalhekk fl-appell ma jistghux jingiebu motivi ta' aggravji li ma gewx dedotti quddiem l-ewwel Qorti; ghax la ma gewx hemm dedotti, ma hemmx decizjoni fuqhom.

Il-Qorti ta` l-Appell hija qorti ta' revizjoni u ghalhekkhija prekluza milli tindaga dwar, u tindirizza, elementi godda li ma jirrizultawx fil-prima istanzau li konsegwentement ma hemm ebda decizjoni dwarhom. Dana mhux biss inkwantu tali ndagini tkun tinnecessita is-smigh ta' provi godda fuq il-kwistjoni gdida sollevata fir-rikors tal-appell, liema provima jirrizultawx fil-process, izda wkoll billi b'kull decizjoni f'dan li stadju fuq materja gdida lima kienitx mertu tas-sentenza appellata jigi lez id-dritt tal-partijiet ghad-doppio esame. Dan id-dritt jigi nieqes kemm-il darba din il-Qorti kellha tindirizza l-aggravju kif prospettat fir-rikors ta' l-appell li ma ghandu x'jaqsam xejn ma' dak li gie diskuss quddiem l-ewwel qorti.

Il-kirita' haga hu kuntratt li bih wahda mill-partijiet tintrabat li taghti lill-ohra t-tgawdija ta' haga,ghal zmien miftiehem u b'kera miftiehem li din il-parti l-ohra tintrabat li thallas lilha.

Ftehim li bih tinghata t-tgawdija ta` fond izda li jeskludi hlas ta' kera jew kull kumpens iehor bhala korrispettiv ghall-istess okkupazzjoni jew li ma jistabilix perijodu ma jikkreax titolu ta` lokazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info