Reference: 791/1999/1

Judgement Details


Date
31/01/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
MICALLEF RITA ET vs GALEA PAUL ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO SPOLII, MIN JECCEPIXXI D-DEKORS TAZ-ZMIEN UTILI GHALL-ISTITUZZJONI TAL-AZZJONI GHANDU L-ONERU LI JRESSAQ IL-PROVI RELATTIVI - ACTIO SPOLII, TISTA` TIGI ISTITWITA MINN KOMPROPRJETARJU WIEHED
Summary
Meta tinghata l-eccezzjoni li l-azzjoni ta' spoll privileggjat ma saritx fi zmien preskritt mil-ligi, il-prova ta' dan tinkombi fuq l-eccipjenti ghaliex skond l-artikolu 562 tal-Kap. 12, l-obbligu tal-prova tal-fatt imiss dejjem lil min jallegah.

L-azzjoni possessorja hi evidentement wahda personali, u konsegwentement tikkompeti lill-attur in kwantu jallega li gie personalment spussessat minn xi haga li kienet fil-pussess tieghu .... Hu kellu dritt li jesigi li jigi reintegrat fil-pussess anke jekk haddiehor, li seta' kellu wkoll l-istess jedd, ma javanzax l-istess pretensjoni ghax makienx ihossu turbat mill-haga minnu wkoll posseduta. Kien proprju ghalhekk li f'materja ta' spoll ma tistax tigi permessa ebda eccezzjoni qabel ma jigi reintegrat l-ispoll.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info