Reference: 21/2000

Judgement Details


Date
09/01/2003
Court
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A., CAMILLERI GINO, SCICLUNA DAVID
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs IBRAHIM ELHAMSHI ELGHAOUD U ALI AIBRAHIM ALGAOUD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
PROVA, AMMISSIBILITA` TA` - PROVA, RELEVANZA TA`
Summary
Il-kuncett ta' ammissibilita` riferibbilment ghall-mezz ta' prova ghall-finijiet ta' l-artikolu 438tal-Kodici Kriminali proprjament jitqies bhala riferibbli ghal 'le condizioni richieste dalla leggeper essere ricevuto in giudizio' jew ghal le condizioni giuridiche del mezzo di prova in se stesso',bhala distint mis-semplici rilevanza 'ut sic'.

Xi drabi jista' jaghti l-kaz li l-kwistjoni ta' rilevanza tmur aktar 'il boghod u tipprezenta ruhha marbuta ma' dik ta' l-ammissibilita` fis-sensproprju hawn fuq imsemmi in kwantu li per ezempju tincidi fuq principji ohra, bhallikieku fil-kaz ta' xhieda tendenti li jippruvaw il-kummissjoni da parti ta' l-akkuzat ta' atti kriminali (jew komunkwe: 'wrongful') differenti minn dawk koperti mill-att ta' l-akkuza.

Meta pero` si tratta ta'kwistjoni ta' mera rilevanza 'ut sic', din hija tradizzjonalment imhollija ghall-apprezzament ta' l-Imhallef tal-mertu fil-kompetenza tieghu.

Fl-istadju preliminari, dak li l-Qorti Kriminali ghandha tiddeciedi fit-termini ta' l-artikolu 438 tal-Kodici Kriminali hija l-ammissibilita` ta' provabhala kontrapposta ghar-rilevanza ta' l-istess prova, b'dan li indipendentement mill-fatt li sussegwentement l-istess prova tista' tigi regolata jew addirittura eskluza bhala irrilevanti fl-istadju tas-smigh tal-provi, l-istess m'ghandhiex tigi preventivament u aprioristikament eskluza jekk tista'tirrizulta rilevanti ghall-'facts in issue".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info