Reference: 93/1998/1

Judgement Details


Date
30/05/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
FREEPORT TERMINAL vs UNION HADDIEM MAGHQUDIN
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
TILWIMA TA` XOGHOL, KUNCETT TA` AZZJONI INDUSTRIJALI - TILWIMA TA` XOGHOL, LIMITI TA` AZZJONI INDUSTRIJALI
Summary
Il-kompitu tal-Qorti huwa illi tapplika ghall-fatti provati quddiemha l-ligi applikabbli u kif kienet tezisti fiz-zmien rilevanti fil-pajjiz.

Kien id-dover tal-legislatur li jadegwa l-ligi ghar-realtajiet socjali. Ma kienx kompitu tal-qrati li jaghmlu dan. Il-Qrati jistghu biss, fil-limitistretti tar-regoli ta' interpretazzjoni, jqarrbu l-ligi bl-applikazzjoni taghha lejn dak li s-socjeta' thoss u tifhem, fil-mument storiku partikolari, li hu xieraq u gust fir-regolament tal-jeddijietu obbligi reciproci tal-kontendenti.

It-terminu "tilwima ta' xoghol" hekk kif definita fl-Att dwar ir-Relazzjonijiet Industrijali (Kap. 266) jkopri l-aspetti kollha ta' l-attivitajiet fuq il-post tax-xoghol kif regolati bejn il-principal u l-haddiem, jew il-haddiem u haddiem, u ma kienet bl-ebda mod tirreferi ghal sitwazzjonijiet estraneji ghal dawk l-attivitajiet. It-terminu nnfisu "pattijiet u kondizzjonijet ta' impjieg" kjarament jimplika li t-tilwima kellha tkun dwar dak li l-principal u l-haddiem ikunu ftehmu fil-kuntratt ta' l-impjieg, jew alternattivament, fin-nuqqas, ikun regolat bil-ligi.

Aspett politiku f'tilwima industrijali ma jeskludix tali tilwima mid-definizzjoni statutorja u b'hekk azzjoni kontra l-Gvern tkun tista' tigi inkluza jekk ikun hemm element industrijali genwin, bhal meta l-Gvern ikun qed jaghti x-xoghol lill-impjegati in kwistjoni.

Il-Qorti irriteniet illi reazzjoni ta' union ghal mizura fil-budget kienet tikkwalifika bhal tilwima industijali ghaliex kienet konnessa mal-pattijiet u l-kondizzjonijiet ta' l-impjieg, nonostante kull element politiku li seta' jigi mputat lill-istess Union. Il-konnessjoni ma setghetx, fil-fehma tal-Qorti, tigi meqjusa bhala wahda immaginarja jew incidentali. Kienet ghall-kuntrarju konnessjoni rejaliu sostanzjali tant li pprovokat, da parti ta' l-Union appellanti talba specifika ta' zieda fil-pagijew, alternattivament, ta' xi forma ta' assistenza biex il-haddiema mpjegati tal-Gvern ikunu jistghu jaghmlu fronti ghall-piz li l-mizuri adottati fil-budget kienu sejrin jimponulhom. Reklami dawn li ndubbjament kienu jincidu direttament fuq il-pattijiet u kondizzjonjiet ta' l-impjieg.

L-agir tal-impjegati tas-socjeta' attrici kien teorikament jaqa' taht il-protezzjoni tal-Kap. 266 peressilli kien sar in sympathy. Madanakollu l-imblukkar tal-post tax-xoghol ma kienx igawdi minn din il-protezzjoni peress illi kien jezorbita minn dak permess mill-Ligi.

Anke jekk mhix fil-kompetenza tal-Qorti tal-Appell fis-sede ordinarja taghha li tippronunzja ruhha fuq il-kostituzzjonalita'o meno tad-disposizzjonijiet partikolari tal-Kap 266, u tali mertu mhux quddiemha, hi ghandha ukolll-obbligu, bhal kull Qorti ordinarja, li, fl-interpretazzjoni taghha, tiehu kont tal-principji kostituzzjonali korretti applikabbli in materja.

Hi erronja l-impressjoni li l-Att dwar ir-Relazzjonijijet Industrijali jissanzjona kull xorta ta' illegalita' fl-agir ta' l-Unions u/jew tal-membri taghha sakemm dan ikun f'kontest ta' azzjoni industrijali legittimu, cioe' fil-kors ta' "tilwima ta'xoghol" fid-definizzjoni tal-ligi.

L-agir irid ikun jinqala' minn xi ghemil bi hsieb ta' tilwima ta' xoghol jew biex din it-tilwima titmexxa 'il quddiem" (in contemplation or furtherance): (a)l-azzjoni trid tittiehed sabiex jitwettaq ghan industrijali legittimu u mhux xi motiv estraneju; (b)l-azzjoni ma tridx tkun wisq remota mic-centru tat-tilwima; (c) l-azzjoni trid tipprovdi support prattiku ghall-ghan industrijali li jkun kapaci jmexxi t-tilwima l-quddiem jew li jottjeni dak il-ghan.

Ghalhekk l-azzjoni li ghaliha tkun qed tigi invokata l-immunita', ma kellhiex tkun motivataunikament bil-ghan li tikkreja dannu lill-principal u b'hekk iggeghlu jcedi ghat-talbiet tal-impjegati. Id-danni subiti allura ma kellhomx ikunu rizultat dirett ta' l-azzjoni ta' l-Union u l-membritaghha, maghmula bhala fini fiha nfisha, imma setghu jkunu biss rizultat indirett ta' ghemil mahsub biex titmexxa 'l quddiem it-tilwima industrijali.

Jattiraw l-immunita' dawk l-azzjonijiet delittwuzi jew kwazi delittwuzi li fl-ezekuzzjoni ta' l-ghemejjel maghmula bi hsieb ta' tilwima ta' xoghol jew bil-hsieb li dik it-tilwima titmexxa 'il quddiem, jinkorru f'illegalita' li altrimenti, kieku ma kienx ghall-immunita' statutorja, kienu jkunu azzjonabbli ghad-danni. Dan dejjem premess lil-ghemejjel ta' l-azzjoni industrijali ikunu legalment proposti fil-kontest ta' tilwima industrijali. Din id-distinzjoni hi fondamentali fl-applikazzjoni tad-disposizzjonijiet taht ezami. Distinzjoni li twassal biex takkorda l-immunita' lill-azzjoni ta' Trade Union li tipprovoka sitwazzjoni fejn il-kancell ta' fabbrika ma jinfetahx ghax il-haddiema, fuq direttivi ta' l-Union taghhom jiddeciedu li ma jirrapportawx ghax-xoghol, izda ma takkordax l-istess immunita' fejn Union tipprovoka l-istess sitwazzjoni ta' gheluq ta' fabbrika billi tordna lill-haddiema taghha li vjolentement jimpedixxuu jaghlqu l-access ghall-istess fabbrika lil kulhadd. L-istess kif tigi akkordata l-immunita' lill-Union li fil-kors ta' direttiva ta' 'sit-in' incidentalment tikkaguna xi hsara lill-propjeta' tal-principal, pero' tali immunita' ma tigix estiza fil-kaz fejn l-istess membri taghha volutament jaghmluhsara lill-makkinarju u attrezzi tal-principal, semplicement bhala turija ta' sahha biex iggieghellill-principal icedi ghad-domandi taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info