Reference: 711/2002/1

Judgement Details


Date
15/01/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
CHAIRMAN - PUBLIC BROADCASTING SERVICES LIMITED ET NOE vs AWTORITA' TAX-XANDIR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
AUDI ALTERAM PARTEM, ILMENT SOSTANTIV - AUDI ALTERAM PARTEM, ILMENT TEKNIKU - AWTORITA` TAX-XANDIR, FUNZJONIJIET TA` - AWTORITA` TAX-XANDIR, GURISDIZZJONI TAL-QRATI LI JISTHARRGU L-GHEMIL TA` - AWTORITA` TAX-XANDIR, OBBLIGU LI JIGU ASSIGURATI IMPARZJALITA` U BILANC FIX-XANDIR - AWTORITA` TAX-XANDIR, RAPPORT MA` L-ENTITA` LI TIEHU HSIEB IX-XANDIR PUBBLIKU - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, ABBUZ TA` SETGHA - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, AUDI ALTERAM PARTEM - ILMENT SOSTANTIV - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, AUDI ALTERAM PARTEM - ILMENT TEKNIKU - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, BUONA FEDE TA` MIN JISTITWIXXI L-AZZJONI - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, EZERCIZZJU TA` DISKREZZJONI - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, GUDIZZJU JIKKOSTITWIXXI ATT AMMINISTRATTIV - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, GURISDIZZJONI TAL-QRATI - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, KOMPITU TAL-QORTI - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, KUNSIDERAZZJONIJIET MHUX RILEVANTI - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, ORDNI LI JKUN PRIMA FACIE VALIDU GHANDU JIGI OSSERVAT SALV ID-DRITT LI DAK L-ISTESS ORDNI JIGI KONTESTAT GUDIZZJARJAMENT - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, RAGJONEVOLEZZA - XANDIR PUBBLIKU, OBBLIGI SPECJALI TAL-ENTITA` LI TIEHU HSIEB IX-XANDIR PUBBLIKU - XANDIR PUBBLIKU, OBBLIGU LI JIGU ASSIGURATI IMPARZJALITA` U BILANC FIX-XANDIR
Summary
Fil-qasam tax-xandir liberalizzat u pluralistiku kif inhu llum f'Malta, hu xorta wahda mehtieg li tinzamm imparzjalita` xierqa f'materja ta' kontroversja politika jew industrijali kif ukoll f'materjata' current public policy;

Id-dmir li tinzamm din l-imparzjalita` jinkombi fuq kull min jaghti servizz ta' xandir ta' smigh jew ta' televizjoni, izda jinkombi b'mod specjali fuq is-servizzi pubblici tax-xandir, inkluza ghalhekk il-P.B.S., tenut kont ukoll tal-fatt li hija ffinanzjata in partiminn fondi pubblici;

Fejn tali imparzjalita` xierqa ma tinzammx, hemm id-dmir fuq l-Awtorita` tax-Xandir li tintervjeni u li taghti dawk id-direttivi kollha mehtiega sabiex dik l-imparzjalita`tigi ripristinata;

Sabiex tkun tista' twettaq dan id-dmir taghha, l-imsemmija Awtorita` ghandha poteri vasti u diskrezzjoni wiesgha hafna;

Dawn il-poteri u din id-diskrezzjoni ta' l-Awtorita` tax-Xandir iridu, izda, jigu ezercitati entro l-limiti ta' principji generali li fuqhom hijamibnija s-saltna tad-dritt f'socjeta` demokratika kif mifhuma fl-Ewropa llum; fi kliem iehor dawn il-poteri u din id-diskrezzjoni jridu jigu ezercitati (1) skond il-ligi, (2) b'mod ragjonevoli, u (3)b'mod li jigu mharsa d-drittijiet fondamentali tal-bniedem;

L-arbitru ahhari ta' jekk l-Awtorita` tax-Xandir tkunx agixxiet skond dawn il-principji generali jew, f'kaz li jigi allegat li l-Awtorita` tkun naqset milli tagixxi meta kellha suppost tagixxi, ta' jekk tkunx hekk naqset milli tagixxi, hija l-Qorti;

Meta l-Awtorita` tax-Xandir taghti ordni jew direttiva li tkun prima facie regolari fil-forma u fil-kontenut taghha, dak l-ordni jew dik id-direttiva ghandha, bhala regola, tigi minnufih obduta, salv id-dritt tal-persuna li taghti s-servizzi ta' xandir ta' smigh jew ta' televizjoni u li lilha jkun indirizzat dak l-ordni jew dik id-direttiva li tikkontesta il-legalita` ta' l-istess ordni jew direttiva u, jekk ikun il-kaz, tirreklama d-danni wara li tkun ottemperat ruhha mal-istess ordni jew direttiva.

Mhux il-kompitu tal-Qrati li jissostitwixxu d-diskrezzjoni taghhom ghal dik ta' l-Awtorita` tax-Xandir jekk kemm-il darba jirrizulta li ma hemm ebda invalidita` abazi tal-kriterji stabiliti mill-Art. 469A tal-Kap. 12. Fi kliem iehor, jista' jaghti l-kaz li d-decizjoni mehuda mill-Awtorita` tax-Xandir fil-kaz de quo ma kienitx l-aktar wahda felici li setghet tittiehed fic-cirkostanzi, u li Qorti, kieku kellha tiddeciedi hi kienet tiddeciedi b'mod differenti.Izda l-legislatur ried li tali decizjoni tittiehed minn awtorita` pubblika minnu mahluqa, b'kapacitajiet u b`taghrif specjalizzat, u b'poteri vasti biex tkun tista` tohloq dak il-bilanc gust u delikat fil-kamp tax-xandir li huwa essenzjali ghall-funzjonament tad-demokrazija.

Jekk jitqajjem ilment bazat fuq il-principju ta` audi alteram partem, fis-sens li awtorita` pubblika ma tatx l-opportunita` lill-privat li jaghmel is-sottomissjonijiet tieghu fit-tehid tad-decizjoni li tirrgwardah, il-Qorti taghti biss rimedju fejn dak l-ilment huwa wiehed fondat fis-sostanza u mhux semplicement ilment ta` natura teknika, fis-sens li indipendentement mill-kwistjoni ta` audi alteram partem, id-decizjoni fis-sustanza kienet ser tibqa` l-istess.

Hawnhekk gie ritenut li ma kien hemm xejn irragjonevoli f' decizjoni li biha l-Awtorita` tax-Xandir ordnat lill-Public Broadcasting Services Ltd,bhala xandar pubbliku, li xxandar b'xejn reklami tal-Partit Laburista fil-kampanja precendenti ghar-referendum dwar id-dhul ta` Malta fl-Unjoni Ewropea. Id-decizjoni tal-Awtorita` kienet intiza sabiex jinholoq bilanc fix-xandir in vista tar-riklami li kienu qed jixxandru mill-MIC fuq ix-xandir pubbliku. Huwa interessanti li wiehed jinnota li din id-decizjoni tqieset bhala wahda ragjonevoli minkejja li r-riklami tal-Partit Laburista kellhom jixxandru b'xejn filwaqt li dawk tal-MIC kienu qed jixxandru bi hlas. Il-Qorti ikkonfermat id-decizjoni tal-Awtorita` tax-Xandir fis-sens li l-principju ta' ekwilibriju fix-xandir pubbliku kellu jippredomina fuq kwistjonijiet ta` natura merament kummercjali.

Il-buona fede ta` min jistitwixxi azzjoni taht l-Art. 469A tal-Kap. 12 huwa element ghalkollox irrelevanti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info