Reference: 167/2002

Judgement Details


Date
06/01/2003
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs MARY GRECH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BUON ORDNI U PACI PUBBLIKA, KSUR TA` - KONTRAVVENZJONIJIET KONTRA L-ORDNI PUBBLIKU, ATTI LI JOFFENDU L-MORALI, L-IMGIEBA XIERQA JEW ID-DECENZA PUBBLIKA
Summary
Sabiex ikun hemm ksur tal-bon-ordni jew tal-kwiet tal-pubbliku fis-sens ravvizat fl-Artikolu 338(dd)tal-Kodici Kriminali, jigifieri dak li bl-Ingliz jissejjah a breach of the peace, trid issir provali tnissel f'xi hin imqar minimu ta' inkwiet jew thassib f'mohh terzi dwar l-inkolumita` fizika ta'persuna jew dwar l-inkolumita` ta' proprjeta`.

Il-paragrafu (bb) ta' l-Artikolu 338 tal-Kodici Kriminali jikkontempla (i) kliem, atti jew gesti oxxeni, (ii) kliem indecenti, (iii) kwalsiasi ghemil, li ghalih il-Kodici ma jipprovdix band'ohra, li joffendi (iv) il-morali, (v) l-imgieba xierqa,jew (vi) id-decenza pubblika. Kliem atti jew gesti li joffendu l-imgieba xierqa jew id-decenza pubblika huma dawk li jilledu dak il-minimu ta' konvenjenza u ta' dekor li jird jezisti fir-rapporti bejnin-nies li jghixu f'socjeta`, u dan skond il-grad ta' civilta` li jkun lahaq poplu f'mument storikament determinat.

Meta persuna tigi imputata b'gest oxxen, qorti tista' ssib lil dik il-persuna hatja ta' gest li joffendi l-imgieba xierqa jew id-decenza pubblika, u dan peress li l-kuncett ta'decenza huwa aktar wiesa' minn dak ta' oxxenita`.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info