Reference: 61/2002

Judgement Details


Date
06/01/2003
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs ERNEST FARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARMI TAN-NAR, KONFISKA TA`
Summary
Biex tigi ordnata l-konfiska ta` arma tan-nar taht is-subartikolu (1) tal-Artikolu 23 ta` l-A.L. 146ta' l-1993 ma hux rikjest li ssir il-prova li l-oggett ikun proprjeta` tal-hati; dak li tghid din id-disposizzjoni hu semplicement li l-konfiska m'ghandhiex issehh jew tigi ordnata jekk jirrisulta li".persuna, li ma tkunx hadet sehem fid-delitt, ikollha jedd fuq dawk l-oggetti". Fi kliem iehor, trid issir il-prova jew irid b'xi mod jirrizulta li xi persuna ohra kellha xi jedd (normalment tkun il-proprjetarja) ta' dak l-oggett. U, s'intendi, tali jedd irid ikun jezisti fid-data tal-kommissjonitar-reat u mhux f'xi zmien wara, ghax altrimenti jkun facli ghall-malintenzjonat li, wara li jkun ikommetta reat bl-uzu ta' oggett partikolari ibiegh dak l-oggett, anke jekk diga mizmum mill-Pulizijajew taht l-awtorita` ta' xi qorti, lil persuna ohra bl-iskop proprju li tigi evitata l-konfiska metaeventwalment tinghata s-sentenza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info