Reference: 628/1989/1

Judgement Details


Date
08/05/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
VELLA DR. LOUIS ET vs DIRETTUR TAL-LOTTU PUBBLIKU
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ARBITRAGG, IRID JIGI REDATT BIL-MIKTUB AD VALIDITATEM - AVUKAT, NATURA TAR-RAPPORT MAL-KLIJENT - CITAZZJONI, NULLITA` MHUX PRONUNZJATA MILL-LIGI TRID TINTALAB PER VIA DI AZIONE U MHUX PER VIA DI ECCEZZIONE - ECCEZZJONIJIET, NULLITA` MHUX PRONUNZJATA MILL-LIGI TRID TINTALAB PER VIA DI AZIONE U MHUX PER VIA DI ECCEZZIONE - LOKAZZJONI, GVERN TA` MALTA JGAWDI MILL-PROTEZZJONI TAL-KAP. 69 TAL-LIGIJIET TA` MALTA - MANDAT, META L-MANDATARJU JISTA` JAGHMEL TRANSAZZJONI F`ISEM IL-MANDANT
Summary
Il-Gvern jgawdi mill-protezzjoni tal-Kap. 69 bhal kull inkwilin iehor. Ma hemm l-ebda restrizzjoni fuq il-partijiet ghar-rigward ta' kirja gdida ta' fond kummercjali li dwarhom tkun qed issir kirja originali.

Il-Qrati taghna dejjem zammew li r-rapport li jghaddi bejn il-klijent u l-Avukat u l-Prokuratur Legali li huwa jqabbad ghall-affarijiet tieghu gudizzjarji, huwa dak tal-mandat.

L-Avukat m'ghandux bzonn jaghmel provi fis-sens li huwa rcieva l-inkarigu minghand il-klijent, ghaliex l-asserzjoni tieghu hija bizzejjed bhala prova ta' l-inkarigu.

Una volta li ftehim sabiexjitqabbad arbitru huwa validu, isegwi li l-valutazzjoni tal-arbitru torbot il-partijiet minghajr il-bzonn ta' stipulazzjoni espressa f'dak is-sens.

Il-mandatarju jista' jikkomprometti fl-interess tal-mandant tieghu purche' ghal dan l-iskop il-mandat ikun mhux biss espress imma wkoll specjali. Jigifieri li mhux bizzejjed li mandatarju jkollu l-fakolta' generika li jikkomprometti u jittransigi imma hija mehtiega l-fakolta' specjali li jikkomprometti jew jittransigi l-pendenza partikolarili tkun fil-kwistjoni.

Meta n-nullita' ma tkunx espressament pronunzjata mil-ligi, jigifieriipso iure, imma biex tigi maghrufa ikun hemm bzonn ta' ezami serju u b'konjizzjoni ta' kawza, u danb'intervent tal-Qorti, l-istess nullita' trid tigi proposta b'azzjoni u mhux b'eccezzjoni.

Il-kelma "talba" fid-dizzjoni ngliza hija migjuba mill-kelma "demand" ma tistax hlief tfisser azzjoniu mhux eccezzjoni.

Arbitragg informali irid wkoll jigi redatt taht piena ta' nullita' taht forma skritta, pubblika jew privata, altrimenti l-arbitragg jitqies daqs li kieku qatt ma kien gie kostitwit, jorbot altrimenti finalment lill-kontraenti ta' dak l-att u kellu japplika l-principju pactasunt servanda.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info