Reference: 35/1999/1

Judgement Details


Date
10/01/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
SANT FOURNIER ALFRED KONTI vs BEZZINA WETTINGER FRANCIS
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET, ELEMENTI NECESSARJI GHAL RINUNZJA TA` - DRITTIJIET, RINUNZJA F`KAZ TA` INERZJA - LOKAZZJONI, ACCETTAZZJONI TA` KERA MHUX NECESSARJAMENT TIMPLIKA AKKWIEXXENZA JEW APPROVAZZJONI - LOKAZZJONI, AKKWIEXXENZA JEW APPROVAZZJONI DA PARTI TAS-SID - LOKAZZJONI, DISTINZJONI BEJN CESSJONI U SULLOKAZZJONI - LOKAZZJONI, INAZZJONI DA PARTI TA` SID IL-KERA LI JKUN JAF LI SARET SULLOKAZZJONI - LOKAZZJONI, IS-SID MA JISTAX JIRRIFJUTA LI JACCETTA L-KERA B`MOD KAPRICCJUZ - LOKAZZJONI, MANAGEMENT AGREEMENT - LOKAZZJONI, META S-SID JIRRIFJUTA LI JACCETTA L-KERA - LOKAZZJONI, META SOCJETA` JEW ASSOCAZZJONI BEJN L-INKWILIN U TERZ TAMMONTA GHAL SULLOKAZZJONI
Summary
Is-sullokazzjoni, a differenza ta' cessjoni ta' drittijiet tohloq kuntratt gdid ta' kera, li ghalihsid il-kera principali huwa totalment estraneu, u li huwa nettament distint mill-kuntratt originalital-kirja u ghalhekk quddiem sid il-kera is-subinkwilin huwa terza persuna.

L-accettazzjoni da parte tas-sid tal-fatt tas-sullokazzjoni "hija ta' stretta interpretazzjoni".

Il-ligi precizament biex tevita l-kwistjonijiet u supposizzjonijiet ta' approvazzjoni u kunsens tacitu, trid li l-kunsens ghas-sullokazzjoni jkun espress. Li kieku l-ligi kienet trid li s-semplici kunsens tal-lokatur ikun bizzejjed, kien kif kien, anki tacitu, ma kienx ikun hemm ghalfejn jinghad li l-kunsens mehtieg kien il-kunsens espress.

Id-disposizzjoni tal-ligi fl-Artikolu 9 tal-Kap 69 li tikkommina d-dekadenza mid-dritt tal-inkwilinat kontra l-inkwilin li jissulloka l-fond minghajr il-permess espress tas-sid hija applikabbli anke fejn is-sullokazzjoni issir biss ghal parti mill-fond u mhux ghal fond kollu.

Gie bosta drabi ritenut illi meta lokatur ikun jaf bis-sullokazzjoni jew trasferiment u b'danakollu jibqa' jircevi l-kera u jhalli l-lokazzjoni tkompli u tiggedded, ghandu fic-cirkostanzi normali jitqies li jkun irrinunzja ghall-azzjoni li taghtih il-ligi.

Gjaladarba l-kliem tal-ligi jsemmi l-kunsens espress allura kunsens tacitu jrid jirrizulta car u inekwivoku u minnfatti tant inspjegabbli b'mod iehor, illi l-kunsens tacitu jkun in effetti jekwivali ghal kunsens espress.

Il-fatt biss illi s-sid ikun jaf bl-ezistenza ta` tabella li tindika persuna ohra lima jkunx l-inkwilin u l-fatt illi s-sid ikun xtara xi affarjiet mill-hanut lokat ma jfissirx li b`daqshekk tissussisti prova tas-sullokazzjoni. Dan anke in bazi ghar-raguni illi l-ligi ma tipprojbix li l-kerrej jiggestixxi hanut mikri lilu permezz ta' haddiehor jew li jassocja mieghu lil haddiehor fin-negozju ta' dak il-hanut. Trid allura tinzamm id-distinzjoni bejn il-kirja u n-negozju gestit fil-fond lokat.

Is-sid huwa intitolat u anzi huwa obbligat li jaccetta l-kera sakemm hu jkolluprova adegwata li setghet tissodisfa t-talba tieghu ghar-ripresa tal-fond. Dan ifisser illi jekk hujirrifjuta li jaccetta l-kera meta kien ghadu dubbjuz jekk effettivament kienx hemm sullokazzjoni dan jaghmlu a riskju u spejjez tieghu.

Biex tassew jista' jinghad li kien hemm akkwiexxenza l-inazzjoni tas-sid trid tkun ghal tul ta' zmien, valutabbli skond ic-cirkostanzi tal-kaz. Dejjem s'intendi attiz il-fatt tal-konsapevolezza provata tas-sid tal-fatt tas-sullokazzjoni.

B'ligi espressa, ex Artikolu 1533 (1) tal-Kodici Civili, "l-kera jista' jikkonsisti sew fi flus kemm f'xi kwantita' ta' oggetti jew ukoll f'sehem tal-frottijiet li l-haga taghti". Ghalhekk il-kera ta' hanut jista' jikkonsisti wkoll f'sehem mill-qliegh tal-gestjoni ta' dak il-hanut.

Il-patt li wiehedmill-partijiet jassenja lill-parti l-ohra kwota tal-profitti tal-hanut mhiex bizzejjed biex jikkostitwixxi socjeta' jew assocjazzjoni bejn dawk iz-zewg persuni. Ghalhekk jekk il-kerrrej jitlaq l-ezercizzju tal-hanut lil haddiehor, li jobbliga ruhu li jhallas lil dak il-kerrej sehem mill-profitti minghajr ma jissemma xejn li dak l-inkwilin ghandu jbati sehem mill-perditi eventwali ta' dak il-hanutma jistax jigi ritenut li l-intenzjoni kienet li jifformaw socjeta' jew assocjazzjoni bejniethom, izda tirrizulta l-figura ta' lokazzjoni u r-rata ta' profitti stabbilita favur l-inkwilin tirraprezenta l-prezz tal-istess lokazzjoni. Konvenzjoni simili minghajr il-kunsens tas-sid tal-hanut tintitolalil sid il-hanut jitlob ir-ripreza tal-pussess tal-istess hanut.

Il-ligi trid li l-kerrej ikun ottjena l-kunsens tas-sid biex jista' validament jissulloka l-fond mikri ghandu. Dan il-kunsensirid ikun espress u mhux bizzejjed li jkun tacitu jew li jigi argomentat mill-atteggjament tas-sid.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info