Reference: 2779/1996/1

Judgement Details


Date
25/05/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
GALEA ADAM ET vs CALLEJA TARCISIO PRO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONIJIET, LIS ALIBI PENDENS - ECCEZZJONIJIET, META JIGU SOLLEVATI EX UFFICIO - GARANZIJA TAL-PACIFIKU PUSSESS, ESTENSJONI OLTRE KWISTJONIJIET TA` TITOLU DIFETTUZ - KONVENJU, META BINI MHUX KONFORMI MAL-PERMESS TAL-IZVILUPP - KONVENJU, RAGUNI VALIDA GHAL HALL TA`
Summary
Fis-sistema gudizzjarju taghna, l-Qorti m'ghandhiex tissolleva eccezzjonijiet, li ma hix awtorizzataespressament mill-Kodici tal-Organizazzjoni u Procedura Civili jew minn xi konsiderazzjoni serja ta' ordni pubbliku. Dana billi bhala norma l-gudikant ghandu jiddeciedi l-kawza billi joqghod fuq il-binarju tal-kontestazzjoni li jressqulu l-partijiet.

L-eccezzjoni ta` lis alibi pendens tipprezupponi li l-partijiet in kawza jkunu l-istess fiz-zewg proceduri u cioe' li jkun hemm l-identita'tal-partijiet. Din l-eccezzjoni ma tistax titqajjem fuq il-bazi ta' kawza li l-konvenut ikun qieghed jaghmel lil haddiehor. Hawnhekk il-konvenut ipprova jghid li l-Qorti missa stenniet l-ezitu ta' appell minn decizjoni tal-Bord tal-Appell dwar l-Ippjanar qabel ma iddecidiet jekk il-fond li kien wieghed li jbiegh lill-atturi kienx validament kopert b'permess.

F'kawza ghar-rifuzjoni tad-depositu imhallas fuq konvenju mhux assolutament mehtieg li jigi provat b'certezza illi l-venditur kellupermess biex jibni dak li bena. Kien bizzejjed ghall-fini ta' din il-kawza li jigi stabbilit illil-kompratur imsejjah biex jonora promessa ta' bejgh tal-immobbli jitqieghed fil-posizzjoni li jkollubiza' rejali li jigi molestat fit-tgawdija tal-proprjeta' li kien sejjer jakkwista. Ghalhekk is-soprassessjoni ma kienetx ser tkun relevanti f'dan il-kuntest.

Kompratur fuq konvenju jista' jinheles mill-obbligazzjoni li jixtri jekk juri li kellu raguni valida li jibza' li jkun jista' jigi attwalment, jew xi darba fil-gejjieni, molestat fil-pacifiku pussess tal-haga innifisha.

Inoltre l-biza' ragjonevoli ta' molestja futura kellha tkun tirrigwarda l-oggett in vendita kemm fir-rigward tat-titolu legali tieghu kif ukoll tal-pussess materjali u liberu godiment tal-immobbli. Il-garanzija ta' pacifiku pussess allura ma tistax tigi illum limitata sempliciment ghat-theddida ta' evizzjoni minhabba difett fit-titolu imma kellha tigi estiza wkoll ghat-theddida ta' evizzjoni forzata minn Awtorita' kompetenti minhabba l-fatt illi l-immobbli ma jkunx kopert bil-premessi mehtiega skondil-ligi.

Fil-konvenzjonijiet de innuendo contractu japplikaw ruhhom il-principji generali lijirregolaw il-kuntratti u skond dawn il-principji l-adempiment tal-istess konvenzjonijiet ghandu jkun precizament konformi ghall-obbligazzjoni. B'dana li f'kaz ta' difformita' l-kreditur ghandu d-dritt li jirrifjuta l-adempjiment taghhom. Li kif kompratur ma jistax jigi kostrett jaffronta perikolujkun kemm ikun imbieghed ta' evizzjoni jew molestja, hekk ukoll f'kaz ta' promessa jekk jivverifikaruhhu dana l-perikolu, l-promittent ma jistax jigi kostrett li jezegwixxi l-effettwazzjoni tal-bejgh u tal-kuntratt li jkun il-promessa tieghu. Del resto skond l-artikolu 1440 tal-Kodici Civili l-venditur ghandu joffri li jikkonsinna l-haga tal-kwalita' promessa u, jekk jonqos, jirrendi ruhhu kontra tieghu operattiv fl-artikolu fuq imsemmi, barra milli fil-promessi l-adempiment irid ikun precizament konformi ghall-obbligazzjoni assunta. Jinghad ukoll l-izball ta' fatt skuzabbli fuq is-sustanza jew kwalita' sostanzjali ta' fond li jkun oggett ta' promessa jivvizzja l-kunsens u jnissel mieghun-nullita' tal-konvenzjoni.

Meta wiehed ghandu motiv gust biex jirreselixxi minn konvenju matistax il-parti l-ohra, bir-rimozzjoni ta' dak il-motiv wara li jkun skada z-zmien tal-konvenju, tobbligah jezegwih.

Il-kompratur ghandu dritt mhux biss ghall-garanzija tajba imma ghat-trasferiment ta' titolu tajjeb ta' proprjeta' fil-mument tal-kuntratt tal-akkwist biex huwa jkun jista' jimxi b'mohhu mistrieh u, in difett ta' dan, meta jiskadi z-zmien l-effetti kollha tal-iskrittura jispiccaw u kull parti takkwista dik il-liberta' li kellha qabel.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info