Referenza: 331/1996/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
02/05/2001
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
FILLETTI JOSEPH A.
Partijiet
CARUANA DEMAJO AV. DR. EVELYN NOE vs SAID GIUSEPPA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Fil-Qosor
Ladarba Giuseppa Said kienet izzomm l-avvjament b'titolu ta' lokazzjoni, il-kiri ma kienx ta' fond urban u ghalhekk ma jaqax taht il-ligijiet specjali tal-kera. Mhux kiri protett, u lanqas jaqa' fil-kompetenza tal-Bord li Jirregola l-Kera.

Ghal dawn ir-ragunijiet, is-sentenza moghtija mill-Qorti tal-Magistrati (Malta) - li qalet li kellha kompetenza tisma' l-kaz u li l-kirja favur il-konvenuta Giuseppa Said illum hija definitivament terminata - hija gusta.

Din il-Qorti tal-Appelltosserva li ghalkemm fl-eccezzjonijiet originali tal-konvenuti appellanti ma jissemma' xejn dwar in-nuqqas ta' kompetenza ratione materiae tal-Qrati ordinarji, jirrizulta li kemm fin-nota ta' osservazzjonijiet responsiva taghhom kif ukoll fir-rikors ta' appell, u anke fl-istess sentenza appellata, sar mhux biss accenn lejn dina l-eccezzjoni imma jidher ukoll li t-talba ghar-revoka tas-sentenza appellata hija bazata in parte fuqha wkoll. Kien ghalhekk floku li l-ewwel Qorti investiet dan il-puntli, wara kollox, hu wiehed ta' ordni pubbliku u jista' anke jitqajjem “ex ufficio”, u jkun ukoll floku li din il-Qorti tibda billi tiddelibera dwaru. Dan hu hekk ghar-raguni li kieku kellha tigi milqugha l-eccezzjoni ta' inkompetenza, allura jkun konsegwentement ukoll ifisser li kollox sar hazin billi l-procediment kien ikun messu tah u gie deciz mill-Bord li Jirregola l-Kera u mhux mill-Qorti tal-Magistrati.

Din il-Qorti tal-Appell hija tal-fehma li huma l-Qrati ordinarji li ghandhom uli kellhom jiddeterminaw din il-kawza. Din il-Qorti kkunsidrat mill-gdid sew il-provi akkwiziti uminn dawn ghandu jirrizulta, kif gustament allura gie ritenut mill-ewwel Qorti, li

“Mill-provi prodotti, senjatament il-kuntratt ta' lokazzjoni, minn fejn jirrizulta li l-lokazzjoni kienet tirrigwarda hanut, bl-attrezzi kollha tieghu u munit bil-licenzji kollha relativi ghan-negozju u minn fejn jirrizulta illi l-istess hanut kien gestit mill-istess lokatrici li zammet f'isimha l-permessi kollha u minn fejn jirrizulta wkoll li anke f'gheluq il-lokazzjoni kellhom jirritornaw il-hanut fl-intier tieghu bhala “going concern” hlief ghall-istock kummercjali, . ...”

Jirrizulta kwindi lir-riferenza fil-kuntratt ghal ‘hanut' kienet bilfors riferenza ghal negozju gja' avvjat, komprizi l-fond li fih jigi gestit dan in-negozju.

Mill-premess ghalhekk isegwi li :-
(i)Li trattandosi ta' lokazzjoni ta' avvjament ta' negozju huma l-Qrati ordinarji u mhux it-Tribunal specjali, lighandhom gurisdizzjoni li jiehdu konjizzjoni ta' dan il-kaz.

(ii)Li hemm provi bizzejjed li juru li l-oggett tal-kirja kien hanut avvjat.

Huma skorretti l-appellanti kwindi li jsostnu lil-ewwel Qorti injorat xi fatti saljenti tal-kaz. Il-konkluzjoni differenti li qed jaslu ghaliha l-appellanti gejja mill-fatt li huma baqghu jippretendu li Giuseppa Said akkwistat il-lokazzjoni ta' hanut, meta mill-provi jirrizulta li kien hanut avvjat diga' dak li kienet qeghda takkwista u per konsegwenza mhux il-kaz ta' rilokazzjoni tacita ta' hanut bl-applikazzjoni tal-art. 2 tal-Kap 69. Lanqas ma jsegwi li tbiddlet in-natura tal-kera minn kif kienet qabel ghax qatt ma saret cessjoni skont kif titlob il-ligi.

Ghaldaqstant, din il-Qorti tal-Appell tiddeciedi billi filwaqt li tikkonferma s-sentenza appellata moghtija fil-kawza fl-ismijiet premessi fit-3 ta' Dicembru 1999 mill-Qorti tal-Magistrati (Malta) tichad l-appell tal-konvenuti appellanti, bl-ispejjez taz-zewg istanzi kontra taghhom.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni