Reference: 207/2002

Judgement Details


Date
06/01/2003
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GALEA DEBONO JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA (SPT. D.MULA) vs ABDUL AL HAFIS RABIQ AHMAD MOHAMAD ALIAS KNOCK MAMILAS
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
AMMISSJONI, META MHIX MEHTIEGA TALBA MILL-PULIZIJA SABIEX L-ATTI U KOPJA TAS-SENTENZA JINTBAGHTU LILL-AVUKAT GENERALI
Summary
Bil-procedura introdotta bl-Att III ta' l-2002 (Art. 392A(2) tal-Kodici Kriminali) fejn akkuzat jammetti quddiem l-Ewwel Qorti ghall-akkuza jew akkuzi li ma jgibux maghhom aktar minn ghaxar snin prigunerija, l-Qorti, wara li taghti lill-akkuzat dik is-sentenza li ghandha tinghata skond il-ligi kontra l-akkuzat, li jinsab hati, tordna li l-atti, flimkien ma kopja tas-sentenza, jigu mibghuta lill-avukat generali, kif provdut fis-subartikolu (3) ta' l-artikolu 401.

F'dawn il-kazi mhux mehtieg li ssir Nota mill-Pulizija ai termini ta` l-Art. 414 tal-Kodici Kriminali sabiex l-atti tal-kawza jintbaghtu lill-Avukat Generali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info