Reference: 766/1993/2

Judgement Details


Date
29/05/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
ARRIGO NOEL V.
Parties
CINI JOSEPH vs WELLS GEORGE ET NOMINE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, MIN IHADDEM IRID JIPPREVEDI T-TRASKURAGNI TAL-IMPJEGATI TIEGHU - DANNI, MULTIPLIER - PERSUNA LI GHALQET IS-SITTIN SENA - DANNI, RESPONSABILITA` TA` MIN IHADDEM - DANNI, TNAQQIS GHAL LUMP SUM PAYMENT - LUMP SUM PAYMENT, TNAQQIS RELATTIV
Summary
Fl-ippjanar ta` sistema ta` xoghol, min ihaddem irid jipprevedi l-fatt li l-haddiema jistghu isiru traskurati fix-xogholijiet taghhom ta` kuljum, u dan tenut kont ta' l-atmosfera tax-xoghol, id-diffikultajiet li jsib il-haddiem fil-kors tax-xoghol tieghu, il-hinijiet twal, l-ghaggla fix-xoghol u nuqqas ta' haddiema ohra li jkunu nkarigati biex jahdmu mieghu.

Min ihaddem ghandu d-dover li jara li l-post tax-xoghol ikun dejjem fi stat ragonevoli ta' sikurezza ghal min ikun qed jahdem.

Hawnhekk gie ritenut illi l-konvenuti kellhom jipprovdu sistema ta' supervizjoni fuq il-haddiemaintiza sabiex jigu evitati incidenti bhal ma gara fil-kaz odjern. Kien id-dmir taghhom li jassikurawli ma jkunx hemm 'wires' u zejt mal-art sabiex jigu evitati incidenti.

Fil-likwidazzjoni tad-danni il-Qorti applikat multiplier ta` hames snin ghal persuna li kienet ghalqet is-sittin u ma akkordat ebda riduzzjoni ghal lump sum payment in vista tal-fatt li l-likwidazzjoni tad-danni kienet qed issir diversi snin wara li sehh l-incident.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info