Reference: 2804/1996/1

Judgement Details


Date
12/12/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
SAMMUT EMANUEL ET vs CHIEF GOVERNMENT MEDICAL OFFICER
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
CHIEF GOVERNMENT MEDICAL OFFICER, FUNZJONIJIET TA` - DANNI, CULPA IN ELIGENDO - DANNI, CULPA IN VIGILANDO - DANNI, RESPONSABILITA` GHAL DANNI KAGUNATI MINN IMPJEGAT - DANNI, RESPONSABILITA` GHALL-EGHMIL TA` HADDIEHOR - DANNI, XOGHOL TA` MARA TAD-DAR GHANDU VALUR EKONOMIKU
Summary
Kull min ghal xi xoghol jew servizz iehor iqabbad persuna mhux ta' hila jew illi ma jkollux hila, huobbligat ghall-hsara illi dik il-persuna, minhabba nuqqas ta' hila taghmel dannu lill-haddiehor fl-esekuzzjoni tax-xoghol jew servizz fuq imsemmi.

Il-konsegwenza ta' dan hija ghalhekk li l-vittma tad-danni subiti tista' tfittex kemm lill-persuni li ghamlu x-xoghol, jew ikkawzaw id-dannu realment bl-atti u bl-operat taghhom, kif ukoll il-persuni li impjegaw lill-istess addetti kollox skondid-disposizzjonijiet tal-artikoli 1032 sa 1038, b'dan li azzjoni kontra wiehed ma teskludiex lill-ohra, dment li l-istess vitma tithallas tad-danni fil-limiti biss ta' dak provdut fl-artikoli 1045 u 1046.

Ic-Chief Government Medical Officer li mhux biss ghandu l-mansjoni u d-dover li jaghzelu jahtar l-istaff ta' l-Isptarijiet imma li jara u jissorvelja li dak li jsir go l-Isptarijiet tal-Gvern fejn ic-cittadin ghandu d-dritt tal-kura medika minghajr hlas, ikollu trattament ta' l-ghola ul-aqwa kwalita' u fuq kollox b'mod professjonali u li ma jsirux zbalji minhabba traskuragni u negligenza.

Il-funzjoni tal-Chief Government Medical Officer ma tieqafx biss fl-ghazla w l-hatra tat-tobba u l-istaff mediku imma testendi wkoll ghas-sorveljanza u l-amministrazzjoni gornaljera tal-addetti tieghu, u fejn dawn jonqsu hu ghandu d-dover li jaghmel tajjeb ghad-danni kagjonati minnhom.

Billi x-xoghol tad-dar ukoll ghandu valur ekonomiku, u l-kontribut li taghti mara tad-dar lill-ekonomija domestika ma ghandux jitqies li hu anqas minn dak li jaghti r-ragel, ix-xoghol tad-dar ghandu jitqies li jiswa mhux inqas mill-paga minima nazzjonali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info