Reference: 1575/1998/1

Judgement Details


Date
16/12/2002
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
MALTACOM PLC. vs SCHEMBRI ANGELO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
AVVIZ QUDDIEM IL-QORTI TAL-MAGISTRATI, NATURA TA` - AVVIZ QUDDIEM IL-QORTI TAL-MAGISTRATI, REKWIZITI FORMALI - CITAZZJONI, NUQQAS TA` TALBA GHAL-DIKJARAZZJONI TA` RESPONSABILITA` F`AZZJONI GHAD-DANNI - SENTENZA, L-ECCEZZJONIJIET KOLLHA SOLLEVATI JRIDU JIGU KUNSIDRATI - SENTENZA, META L-QORTI TONQOS MILLI TINDIRIZZA ECCEZZJONI LI TKUN GIET SOLLEVATA
Summary
Meta sentenza tonqos li tindirizza eccezzjoni li tkun giet sollevata hemm serje ta` konsiderazzjonijiet li jkunu jridu jsiru:

Fl-ewwel lok wiehed irid jara jekk l-eccezzjoni partikolari hix wahda minn dawk li elenkati fl-Artikolu 730 tal-Kap 12 f'liema kaz ghal dawn kien rikjest li jigu decizi b'kapi separati qabel, jew flimkien, mas-sentenza fuq il-meritu.

Ankorke kien hekk il-kaz ul-proprjeta' procedurali ma gietx adempita dan in-nuqqas jew irregolarita' ma jannullax is-sentenzajekk din fis-sustanza vera taghha tinsab li hi gusta.

Hemm imbaghad argument iehor fis-sensli gieli jista` jinghad li meta l-ewwel Qorti tkun laqghet it-talbiet attrici hi kienet fl-istess waqt qed tirrespingi l-eccezzjonijiet tal-konvenut.

Il-Qorti tal-Magistrati mhix marbuta bil-kawzali ta' l-avviz. Dan hu hekk evidenti minn semplici paragun bejn l-Art 171 u l-Art 156 tal-Kap 12. L-ifformular ta' l-avviz hu anqas solenni minn dak dispost fir-rigward tac-citazzjoni fil-qrati ta' gurisdizzjoni superjuri. Sufficit li fl-att promotur taht il-firma tar-Registratur ikun hemm "l-isem u l-kunjom ta' l-attur u tal-konvenut, it-talba ta' l-attur, u l-jum u l-hin meta l-konvenut ghandu jidher".

Mhux hekk biss pero' in kwantu t-talba dikjaratorja pre-ordinata ghall-kundannamhiex rekwizit 'sine qua non' li minghajra l-avviz hu monk. Hu pacifiku fil-gurisprudenza Maltijailli d-domanda tista' tigi inferita u jew sostenuta "per equipollens". U billi d-domanda ghal kundanna ghall-hlas tas-somma tad-danni ghandha implicita fiha r-responsabilita' li tat lok ghal dawk id-danni ma hijiex irritwali d-domanda li biha tintalab il-kundanna minghajr ma jkun hemm ukoll fl-Avvizit-talba ghad-dikjarazzjoni tar-responsabilita'.

Huwa stabbilit illi d-dikjarazzjonijiet litalvolta jkunu mehtiega biex l-attur jasal ghal xi wahda mid-domandi tieghu, m'hemmx bzonn li jsirufic-citazzjoni taht forma ta' domandi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info