Reference: 34/2001/1

Judgement Details


Date
12/12/2002
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A., DEPASQUALE FRANCO
Parties
VISUAL & SOUND COMMUNICATIONS LTD. vs IL-KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, DISKREZZJONI TAL-QORTI F`KAZ TA` NON EZAWRIMENT TA` RIMEDJI ORDINARJI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, NON EZAWRIMENT TA` RIMEDJI ORDINARJI - PRINCIPJI REGOLATURI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, NON EZAWRIMENT TA` RIMEDJI ORDINARJI - RWOL TAL-QORTI KOSTITUZZJONALI
Summary
(a) Meta huwa car li hemm mezzi ordinarji disponibbli ghar-rikorrenti biex ikollu rimedju ghad-dannuli qed jillamenta, bhala principju generali dawn ghandhom jigu adoperati, u r-rikors ghall-organi gudizzjarji ta` natura kostituzzjonali ghandu jsir wara li l-ordinarji jigu ezwriti jew meta m`humiexdisponibbli;

(b) Din il-Qorti Kostituzzjonali sakemm ma jirrizultaw ragunijiet serji u gravita` illegalita` jew ta` gustizzja jew ta` zball manifest, ma tiddisturbax l-ezercizzju ta` diskrezzjonalita` ta` l-ewwel Qorti kkonferita mill-art. 46(2) tal-Kostituzzjoni;

(c) kull kaz ghandul-fattispecje partikolari tieghu;

(d) Meta r-rikorrent ma jkunx ghamel uzu minn rimedju li seta` kellu, dan ma jfissirx li l-Qorti ghandha tikkunsidra li m`ghandhiex tezercita l-gurisdizzjonitghha jekk, dak il-possibbli rimedju ma kienx pero` se jirrimedja hlief in parti l-lanjanzi tar-rikorrent;

(e) Meta r-rikorrent ma jkunx ezawrixxa r-rimedji ordinarji, jekk pero` dan in-nuqqasikun ikkontribwixxa ghalih l-operat ta` haddiehor, allura ma jkunx desiderabbli li l-Qorti tieqaf uma tipprocedix bit-trattazzjoni tal-kaz;

(f) Meta l-ewwel Qorti tezercita d-diskrezzjoni taghha u tieqaf mit-trattazzjoni minghajr ma tezamina l-materja necessarja li fuqha dik id-diskrezzjonighandha tigi ezercitata, il-Qorti tat-tieni grad ghandha twarrab id-diskrezzjoni

Il-Qorti Kostituzjonali hija tenuta li, bhala regola, tirrispetta d-diskrezzjoni ezercitata mill-Ewwel Qorti fid-decizjoni jekk tezercitax il-gurisdizzjoni taghha jew le. Biex il-Qorti Kostituzzjonali tiddisturba l-ezercizzju ta` tali diskrezjzoni jinhtieg li l-Qorti Kostituzzjonali tkun konvinta li dan ikun necessarju biex tevita ingustizzja manifesta derivanti minn uzu gravament zbaljat ta` l-istess diskrezjzoni konferita lill-Ewwel Qorti bl-artikolu 46(2) tal-Kostituzzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info