Reference: 1176/2000/1

Judgement Details


Date
09/12/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
MICALLEF PIERINA vs BENTANFOUS AMOR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ZWIEG, COMMUNIO VITAE - ZWIEG, ELEMENTI ESSENZJALI - ZWIEG, NULLITA` MINHABBA ESKLUZJONI POSITTIVA TAZ-ZWIEG JEW TA` XI WIEHED MILL-ELEMENTI ESSENZJALI - ZWIEG, NULLITA` MINHABBA QERQ - ZWIEG, NULLITA` MINHABBA VJOLENZA MORALI, FIZIKA JEW BIZA`
Summary
Biex biza tkun tali li tista` twassal ghall-annullament taz-zwieg jrid ikun cert, ta' certa gravitaserja u ghandha tigi distinta minn dak li hu misthija u frivolezza u kapricc ta' min ser jaghti l-kunsens. Barra minn hekk trid ukoll tkun realistika.

Kwantu ghal "qerq" prospettat fis-subinciz (c) ghall-Artikolu 19(1) tal-Kap. 255, dan certament hu motiv ta' nullita` tal-ftehim jew tal-kuntratt kif hekk del resto jiddisponi l-Artikolu 981(1) tal-Kodici Civili. L-eghmil doluz pero` ma jista' qatt ikun prezunt u ghandu jigi pruvat (Artikolu 981(2)). Il-qerq irid ikun tali li jkun jista`jbieghed ir-raguni u jeghleb il-volonta`.

Ghalkemm il-ligi ma tiddefinixxiex x'inhuma l-"elementi essenzjali" tal-hajja mizzewga eppure hu komunament pacifiku illi l-iprem element fiz-zwieg "huwa d-dritt tal-mizzewgin ghall-komunjoni tal-hajja bejniethom ('communio vitae').
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info