Reference: 381/1995/2

Judgement Details


Date
09/12/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
SPITERI JOSEPH vs SPITERI CARMEN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
PROVA, APPREZZAMENT U VALUTAZZJONI TA` - PROVA, GRAD RIKJEST FIL-KAMP CIVILI - PROVA, PIZ TA` - PROVA, VEROSIMILJANZA TA` ZEWG VERZJONIJIET KONTRADITTORJI - ZWIEG, IMPOTENZA - ZWIEG, MATERJA TA` ORDNI PUBBLIKU - ZWIEG, NATURA TAL-KUNTRATT
Summary
Il-kuntratt ta` zwieg, konsiderat mill-punto di vista civili, kif hekk ghandu jsir hu kuntratt bhalkull kuntratt iehor, anke jekk ta' natura partikolari mill-importanza tieghu socjali. U bhal kull kuntratt iehor il-manteniment fis-sehh tieghu hu ta' interess generali billi hu principju ta' ordni pubbliku li jkun hekk gjaladarba "hu rikonoxxut bhala l-fondament li jikkreja n-nukleju familjari lifuqu s-socjeta` hi komposta u organizzata".

Mhux kwalunkwe tip ta' konflitt ghandu jhalli lilQorti f'dak l-istat ta' perplessita` li minhabba fih ma tkunx tista' tiddeciedi b'kuxjenza kwieta ujkollha taqa' fuq ir-regola 'in dubio pro reo'. Il-konflitt fil-provi huwa haga li l-Qrati jridu minn dejjem ikunu lesti ghaliha. Il-Qorti ghandha tezamina jekk xi wahda miz-zewg verzjonijiet, fid-dawl tas-soliti kriterji tal-kredibilita` u specjalment dawk tal-konsistenza u verosimiljanza, ghandiex teskludi lill-ohra, anke fuq il-bilanc tal-probabilitajiet u tal-preponderanza tal-provi, ghax dawn, f'kawzi civili, huma generalment sufficjenti ghall-konvinciment tal-gudikant.

Kwantu ghall-aspett ta' zewg verzjonijiet dijametrikalment konfliggenti hi gurisprudenza pacifika illi dan ghandu jiffavorixxi lill-konvenuta in kwantu kien l-attur li kellu l-obbligu li jipprova l-allegazzjonijiet tieghu. Dan fuq l-iskorta tal-massima maghrufa "actor non probante, reus absolvitur".

Il-grad ta' prova rikjest fil-kamp civili jinsab deskritt u maghruf bhala "certezza morali", certezzamorali li hi l-effett tal-"balance of probabilities".

Biex tissussisti l-impotenza b'mod assolut jew relattiv, l-att konjugali jew kien ghal kollox mhux possibbli jew mhux possibbli relativament ghal xi persuna partikolari tas-sess oppost (impotentia coeundi). L-isterilita` per se jekk mhuxakkompanjata mill-impotenza ma tinkwadrax ruhha fl-ipotesi kontemplata fl-Artikolu 19(1)(e).
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info