Referenza: 15/2001/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/10/2002
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
PACE RAYMOND C.
Partijiet
VELLA MANWEL vs KUMMISSJONI GHALL-KONTROLL TA' L-IZVILUP
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, APPELL FUQ IL-BAZI TA` AGIR ULTRA VIRES - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, JISTA` JIRRIMETTI L-APPLIKAZZJONI QUDDIEM L-AWTORITA` TA` L-IPPJANAR META L-APPELLANT JIPPROPONI ZVILUPP DIFFERENTI - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, POTERI TAL-BORD FL-GHOTI TA` DECIZJONI - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, RAPPORT BEJN AZZJONI TAHT L-ARTIKOLU 469A TAL-KAP. 12 U APPELL AI TERMINI TA` L-ATT DWAR L-IPPJANAR TA` L-IZVILUPP - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, AWTORITA` TAL-IPPJANAR
Fil-Qosor
F'appelli minn decizjoni tal-Bord tal-Appell ta' L-Ippjanar il-Qorti ta` l-Appell qatt ma tista' tigi mitluba sabiex taghmel ezercizzju ta' stharrig gudizzjarju ta' azzjoni amministrattiva, stante lidan l-istharrig fil-maggoranza tal-kazi jinkludi ezami kemm tal-fatti esposti fil-kaz in partikolari, kif wkoll tal-ligi applikabbli, u dan apparti li r-rimedji huma differenti kif jista' jigi indikatbhala ezempju mill-artikolu 469A (5) li jikkontempla wkoll talbiet ta' danni, apparti n-nullita' tal-istess att amministrattiv.

Il-Qorti tal-Appell qed tagixxi biss bhala Qorti tat-tieni istanza u anke l-ezami taghha huwa hekk limitat fid-disposizzjoni tal-artikolu 15 (1) tal-Kap 356, b'modli hija tista' biss tezamina d-decizjoni tal-Bord tal-Appell ta' l-Ippjanar fuq punti ta' ligi decizi mill-Bord, b'dan ghalhekk li r-rikors lejn il-Qorti ta` l-Appell taht il-Kap 356 u l-azzjoni quddiem il-Qrati ordinarji taht id-disposizzjonijiet tal-artikolu 469A tal-Kap 12 huma ghal kollox differenti u distinti minn xulxin, u certament li wahda ma ghandha qatt telimina jew tissostwixxi ruhha ghall-ohra, anke peress li z-zewg azzjonijiet, flimkien ma' ohrajn, huma disponibbli ghal kull persuna, kollox skond in-natura tal-lamentela jew aggravju taghha, skond ir-regoli rispettivi, inkluz procedura u principji sostantivi, w ir-rimedji differenti li japplikaw ghal kull kaz in partikolari.

Il-kuncett ta' ultra vires huwa wiehed ta' applikazzjoni amministrattiva, u ghandu dejjem jingiebquddiem il-Qorti kompetenti, u ma hijiex il-Qorti ta` l-Appell, skond ir-regoli u d-disposizzjonijiet tal-ligi applikabbli inkluz il-Kap 12 tal-Ligijiet ta' Malta.

Dan ma jfissirx li ma jistaxikun kaz fejn il-fattispecie tal-kaz jkunu jaghtu azzjoni lil dak li jkun kemm taht id-disposizzjojnijiet tal-artikolu 469A tal-Kap 12, kif ukoll rimedju ta' appell taht id-disposizzjonijiet tal-artikolu 15 (1) tal-Kap 356, bhal fil-kaz meta l-ultra vires tkun tikkonsisti fl-allegazzjoni li punt ta' dritt jew ligi gie applikat hazin, ghaliex awtorita' koncernata tkun ghamlet xi haga kontra id-disposizzjonijiet tal-ligi, b'mod li agixxiet oltre l-poteri lilha moghtija bl-istess, u dan l-istess punt ta' ligi ikun deciz fid-decizjoni tal-istess awtorita', pero' f'dan il-kaz l-ebda azzjoni ma toqtol jew tissostitwixxi lill-ohra, b'mod li jibqghu zewgt azzjonijiet distinti, trattati taht principji differenti, u f'fora distinti w indipendenti minn xulxin, bir-regoli taghhom precizi, li naturalment ma humiex l-istess.

Huwa inkoncepibbli li tribunal responsabbli ma jzommx dejjem quddiemghajnejh u jkun dejjem konxjament gwidat mid-dispozizzjoni tal-ligi li tikkonferixxi fuqu s-setgha gurisdizzjonali necessarja biex huwa jwettaq id-dmirijiet imposti fuqu skond il-ligi li kkreatu.

Ghalhekk, kwistjonijiet dwar il-vires tat-tribunal, minkejja li ma jkunx hemm menzjoni esplicitata` xi ligi, jistghu jigu decizi implicitament mil-Bord ta` l-Appell. Dawn id-decizjonijiet huma appellabbli.

Il-Bord ta` l-Appell ghandu s-setgha li jikkonferma, ihassar jew ibiddel decizjonili kontra taghha jkun sar appell u jaghti dawk id-direttivi li jidhirlu xieraq

Il-Bord ta' l-Appell, fi kliem iehor, ghandu tassew is-setgha li jaghti direttivi li jkunu xierqa pero' m'ghanduxis-setgha li jesorbixxi lill-Awtorita' ta' l-Ippjanar mill-funzjoni ewlenija taghha u dan billijissostitwiha b'direttivi li jorbtuha 'a priori'.

Dan ifisser li l-Bord jista` jhassar id-decizjoni ta` l-Awtorita` jirrimetti l-appelikazzjoni quddiem l-Awtorita` kemm-il darba waqt it-trattazzjoni ta` l-appell l-appellant jipproproni zvilupp differenti minn dak originarjament propost.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni