Reference: 8/2001/1

Judgement Details


Date
28/10/2002
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
ZAMMIT JASON vs KUMMISSJONI KONTROLL ZVILLUP
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, DRITT TA` APPELL MINN DECIZJONIJIET TA` - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, GURISDIZZJONI DWAR DISKRIMINAZZJONI ALLEGATAMENT SOFFERTA - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, PUNT TA` DRITT - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, PUNT TA` FATT - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, RAPPORT BEJN AZZJONI TAHT L-ARTIKOLU 469A TAL-KAP. 12 U APPELL AI TERMINI TA` L-ATT DWAR L-IPPJANAR TA` L-IZVILUPP - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, AWTORITA` TAL-IPPJANAR
Summary
Meta quddiem il-Bord ta` l-Appell dwar l-Ippjanr isir, kif ta' spiss jigri, allegazzjoni ta' diskriminazzjoni, il-Bord huwa pjenament kompetenti bil-ligi li kkreatu li jivverifika l-istess allegazzjoni. Ghalhekk ghandu dover li jinvestiga l-istess allegazzjoni biex jistabbilixxi jekk din hijiex verament fondata jew invece hijiex biss apparenti jew addirittura inezistenti. Dana ghaliex wiehed japprezza li l-"policies" ta' l-ippjanar jinbidlu mal-medda taz-zmien u, s'intendi, kull kaz ikun iridjigi evalwat b'mod tekniku fuq il-fatti partikolari ghalih. Jekk pero' tirrizultalu li din l-allegazzjoni ta' diskriminazzjoni ma hijiex wahda fiergha, allura l-Bord ghandu jara jekk, skond il-ligi u"policies" ta' l-ippjanar applikabbli, jistax jew le jinghata rimedju adegwat.

Punti ta` dinin-natura pero` kemm-il darba jkunu ta` natura fattwali ma jistghux jigu appellati.

Iddecizjonijiet tal-Bord ta' l-Appell Dwar l-Ippjanar jistghu jigu impunjati quddiem il-Qrati Ordinarji fil-kazijiet kongruwi, per ezempju, fl-ipotezi li l-Bord wettaq xi ingustizzja manifestata billi jkun naqas li josserva xi principju tal-gustizzja naturali. Kwistjonijiet bhala dawn, pero', ma jidhlux fil-gurisdizzjoni tal-Qorti ta` l-Appell fil-kompetenza taghha bhala qorti ta` l-appell minn decizjonijiet tal-Bord.




Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info