Reference: 1488/1995/1

Judgement Details


Date
22/10/2002
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D., DEPASQUALE FRANCO, DEPASQUALE ANTON
Parties
SUPERMARKETS (1960) LIMITED vs LE CRAM DEVELOPMENTS CO. LTD.
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO REI VINDICATORIA, GRAD TA` PROVA - DRITT TA` PROPRJETA`, GUDIKAT DWAR DRITT REALI JORBOT LILL-PARTIJIET U LILL-AVENTI KAWZA TAGHHOM - DRITT TA` PROPRJETA`, IRID JIGI STABILIT BI PROVI KONKLUDENTI - PRESKRIZZJONI, TNEHHIJA TAL-CORPORATE VEIL GHALL-FINIJIET TA` L-ELEMENT TA` BUONA FEDE GHALL-PRESKRIZZJONI AKKWISITTIVA TA` GHAXAR SNIN - SUPERFICIES SOLO CEDIT, PREZUNZJONI IURIS TANTUM
Summary
Bhala regola generali, sentenza li tkun ghaddiet f'gudikat u li tkun iddecidiet kwistjoni dwar it-titolu tal-proprjeta` ta' immobbli taghmel stat mhux biss fil-konfront tal-partijiet f'dik il-kawza izda wkoll fil-konfront ta' persuni ohra li jidderivaw it-titolu taghhom minn dawk il-partijiet.

L-artikolu 323 fil-Kodici Civili (Kap. 16) jistabilixxi il-principju legali li kull min ghandu l-proprjeta` ta' l-art, ghandu wkoll dik ta' l-arja ta' fuqha u ta' dak kollu li jmiss fuq jew taht wicc l-art. Din id-dispozizzjoni tal-ligi tistabilixxi prezunzjoni legali favur is-socjeta` appellatali l-arja in kwestjoni li tinsab fuq il-fond taghha, tappartjeni lilha. Din il-presunzjoni mhijiexwahda "juris et de jure" izda wahda "juris tantum".

Kwalunkwe prova kuntrarja ghal-liberta` tal-proprjeta` ghandha tkun konkludenti u mhux kongetturali u ekwivoka.

Dritt tal-proprjeta`,specjalment meta huwa kuntrarju ghall-presunzjoni legali, ma jistax jigi stabilit b'induzzjoni kongetturali, imma bi provi konkludenti.

Ma jistax jinghad li socjeta` tkun xtrat in buona fede ghall-finijiet tal-preskrizzjoni akkwizittiva ta` ghaxar snin jekk min kellu l-kontroll taghha ma kienx in buona fede. L-hekk imsejjah "corporate veil" huwa appuntu velu u mhux xi purtiera tal-hadid liwarajh tista` tahbi u tnessi kwalunkwe operat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info