Reference: 2459/1999/1

Judgement Details


Date
22/10/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
FALZON EDWARD vs KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
IMPJIEG, EBDA DRITT GHAL PROMOZZJONI FIS-SERVIZZ PUBBLIKU - IMPJIEG, GURISDIZZJONI TAL-QRATI LI JISSINDAKAW DRITTIJIET U OBBLIGI DERIVANTI MILL-KUNTRATT BEJN IL-GVERN U L-IMPJEGATI TIEGHU - IMPJIEG, STHARRIG TA` L-GHOTI TA` PROMOZZJONIJIET FIS-SERVIZZ PUBBLIKU - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, ATTI MAGHMULA BIL-GHAN TA` ORGANIZZAZZJONI JEW AMMINISTRAZZJONI INTERNA TA` AWTORITA` PUBBLIKA - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, RELAZZJONIJIET BEJN IL-GVERN U L-IMPJEGATI TIEGHU
Summary
Meta jirrizulta ksur tal-obbligi naxxenti mill-kuntratt ta' impieg ezistenti bejn il-Gvern u l-ufficjal pubbliku, il-Qorti ghandha mhux biss id-dritt li tindaga izda li ukoll, jekk ikun mehtieg, tordna rimedju.

Pero` dan il-principju ma japplikax meta ma jigix allegat xi ksur tar-relazzjoni kuntrattwali ezistenti bejn l-attur u l-konvenut izda l-azzjoni tkun bazata fuq allegazzjoni ta` ezercizzju ta' diskrezzjoni b'mod irragjonevoli u diskriminatorju.

Bhala fatt ma jezisti ebda dritt ta' promozzjoni fis-servizz pubbliku. Din is-setgha li jaghmel hatriet ghall-karigi ufficjali u li jnehhi, u li jezercita kontroll dixxiplinari fuq, persuni li jkollhom jew ikunu jagixxu f'xi karigi bhal dawk tkun fil-Prim Ministru, li jagixxi fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku. Dan id-dritt jista' jigi delegat lill-ufficjal pubbliku jew awtorita'.

Eghmil amministrattiv li jsir bl-ghan ta' organizzazzjoni jew amministrazzjoni interna fl-istess awtorita' majistax jigi mistharreg mill-qrati ta' gustizzja ta' kompetenza civili.

L-ghoti ta` promozzjonijiet ma jikkwalifikax bhala att amministrattiv u fi kwalsijasi kaz ma jistax jigi misthareg mill-Qrati ghaliex jammonta ghal att maghmul bil-ghan ta' organizzazzjoni jew amministrazzjoni interna ul-ezercizzju ta' dan id-dritt ghandu jithalla fid-diskrezzjoni tal-awtorita` pubblika.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info