Reference: 172/1998/1

Judgement Details


Date
30/09/2002
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A.
Parties
CAMILLERI MARY ET vs ABELA THOMAS DR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KIRJA - ZGUMBRAMENT
Summary
L-appell in ezami hu dwar procedura ta' zgumbrament bazata fuq morozita' fil-hlas tal-kera riferibbilment ghall-fond numru 183, Triq Melita, Valletta mikri lill-appellant. Il-Bord li Jirregola l-Keralaqa' t-talba tas-sidien rikorrenti ghall-fini ta' ripreza u konsegwenti zgumbrament.

L-aggravji tal-intimat appellant huma dawn li gejjin:

(i) li l-ammont tal-kera mitlub ma kienx dovut minnu;
(ii) li l-Bord li Jirregola l-Kera ma kellux gurisdizzjoni;
(iii) it-tielet aggravju hu li ma kien hemm l-ebda ksur ta' obbligazzjoni kuntrattwali jew legali min-naha tieghu.

Skont l-appellant, il-kirja de quo sfat awtomatikament sospiza u kwindi kienu l-Qrati ordinarji u mhux it-Tribunal specjali li kellu gurisdizzjoni li jiehu konjizzjoni tal-meritu in kawza.

Fil-fehma tal-Qorti, stabbilit li l-kirja kienet giet miftehma u ffissata ghal zmien ghaxar snin b'effett mid-data tal-iskrittura, kien allura jsegwi li fid-data li gie intavolat ir-rikors promotorju, l-appellant kien ghadu fil-pussess tal-fond lokat per via ta' rilokazzjoni tacita, igifieri bis-sahha tal-ligi specjali (Kap. 69) u mhux bis-sahha tal-ligi civili ordinarja.

Il-posizzjoni kienet tkun differenti li kieku l-mertu tal-vertenza ma kienx jimplika li skont l-appellant huwa kien ghadukerrej tal-fond de quo. Il-pretensjoni tal-appellant hija li l-perijodu originali lokatizju gie sospiz u li allura huwa kellu jitqies li ghadu fil-perijodu originali u mhux f'dak ta' rilokazzjoni.

Fil-fehma tal-Qorti, il-Bord iddecieda korrettement li kellu gurisdizzjoni fuq it-talba tal-appellati kif dedotta fir-rikors promotorju u ghalhekk dan l-aggravju qed jigi respint.

Dwar l-aggravju relattiv ghall-ammont ta' kera dovut mill-inkwirin, l-appellant jissottometti li stante lihuwa qatt ma accetta li jhallas kera f'dak l-ammont mitlub mis-sid, ma kien hemm xejn cert x'jithallas u l-ebda awment fuq il-kera ma seta' allura jigi ffissat, kif pretiz mill-kontroparti.

Dwar dana l-aggravju din il-Qorti hija tal-fehma li kif tajjeb irritena l-Bord fis-sentenza appellata,hija ma tifhimx kif tezisti skrittura li tispecifika b'kemm ghandha tizdied il-kera u minkejja dankollu l-appellant xorta wahda jippretendi li din il-kera kellha tigi assoggettata ghal kalkoli.

Bil-fatt li l-appellant jallega li dahallu l-ilma minn fond ta' terz, ma kienx jezonerah millijhallas il-kera bl-awment dovut skont il-ftehim. Lanqas ma hu l-kaz fejn l-appellant ghamel xi xogholijiet rimedjali a spejjez tieghu. Jirrizulta in oltre li lill-appelkant kienu sarulu interpellazzjonijiet skont kif titlob il-ligi u ghalhekk anke fuq dan, l-appellant m'ghandu ebda ilment gustifikat x'joffri “in propria difesa”. Dan l-aggravju ghalhekk hu wkoll michud.

L-appellant isostni ukoll li la darba huwa stabbilixxa li minhabba fond ta' terz huwa kien qed jigi impedut milli juzal-fond lokat, huwa kien qed jigi pprivat mit-tgawdija tal-kirja u li s-sid ma ghamel xejn biex jirmedja ghal dan in-nuqqas tat-terz, u li dan kien ifisser li l-kera u kull zmien relattiv kellu jitqies bhala sospiz u kull obbligu da parti tieghu jibqa' hekk sospiz ukoll.

Fil-fehma ta' din il-Qorti, il-ligi civili taghna tiddisponi bic-car fl-artiklu 1541 u 1543 tal-Kap. 16 u dan fis-sens libiex jiskattaw dak li hemm imnizzel fihom irridu qabel xejn isehhu certi grajjiet. Ma jirrizultaxli l-appellant mexa kif hemm fil-ligi. Qabad u arbitrarjament assuma li l-kirja sfat awtomatikamentsospiza u li ebda kera ma kellha kwindi x'tithallas minnu lis-sid. Hu la pprova jirrimedja ghad-difetti allegati minnu, la agixxa b'kawza kontra s-sid, la ghadda biex jiddepozita l-kera dovut u baqa' invece jippretendi biss, kif ghadu sa issa, li qabel kollox is-sid ghadu jara kif isiblu rimedju hu mat-terz. Fic-cirkostanzi ghalhekk anke dan it-tielet u l-ahhar aggravju ma jirrizultax li hu legalment fondat u qieghed ukoll jigi respint.

Ghaldaqstant, din il-Qorti tal-Appell tiddeciedibilli filwaqt li tikkonferma s-sentenza appellata, tichad l-appell tal-intimat appellant bl-ispejjez taz-zewg istanzi kontra tieghu, b'gimgha zmien mid-data ta' din is-sentenza ghal fini ta' zgumbrament mill-fond lokat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info