Referenza: 1689/2001/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
02/10/2002
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MAGRI ALBERT J.
Partijiet
CALLEJA ANGELE vs CALLEJA CLAUDE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ATT TA` AMMINISTRAZZJONI STRAORDINARJA, ANNULLAMENT MA JISTA` QATT IKUN RELATTIV - ATT TA` AMMINISTRAZZJONI STRAORDINARJA, ANNULLAMENT TA` ATT IMWETTAQ MINGHAJR IL-KUNSENS MEHTIEG - ATT TA` AMMINISTRAZZJONI STRAORDINARJA, GARANZIJA - ATT TA` AMMINISTRAZZJONI STRAORDINARJA, KAMBJALA - GARANZIJA, ATT TA` AMMINISTRAZZJONI STRAORDINARJA - KAMBJALA, ATT TA` AMMINISTRAZZJONI STRAORDINARJA - KOMUNJONI TAL-AKKWISTI, ATTI NORMALI TA` GESTJONI TA` KUMMERC, NEGOZJU JEW PROFESSJONI - KOMUNJONI TAL-AKKWISTI, IL-HRUG TA` KAMBJALA HUWA ATT TA` AMMINISTRAZZJONI STRAORDINARJA - KOMUNJONI TAL-AKKWISTI, L-GHOTI GARANZIJA HUWA ATT TA` AMMINISTRAZZJONI STRAORDINARJA - KOMUNJONI TAL-AKKWISTI, THASSIR TA` ATTI LI JEHTIEGU L-KUNSENS TAZ-ZEWG PARTIJIET MIZZEWGA IZDA LI JITWETTQU MINN PARTI WAHDA MINGHAJR IL-KUNSENS TAL-PARTI L-OHRA
Fil-Qosor
L-Artikolu 1326(1) tal-Kodici Civili jiprovdi li atti li jehtiegu l-kunsens taz-zewg partijiet mizzewga izda li jitwettqu minn parti wahda minghajr il-kunsens tal-parti l-ohra jistghu jkunu annullatifuq it-talba tal-parti l-ahhar imsemmija meta dawk l-atti jkunu dwar it-trasferiment jew il-holqienta' jedd reali jew personali fuq proprjetà immobbli; u meta dawk l-atti jkunu dwar proprjetà mobblidawn jistghu jkunu annullati biss meta l-jeddijiet fuqhom ikunu nghataw b'titolu gratuwitu.

(2) Kull azzjoni ghal annullament tista' tittiehed biss mill-parti li kien mehtieg il-kunsens taghhau fiz-zmien perentorju ta' tlett snin -
(a) mid-data minn meta dik il-parti saret taf bl-att, jew
(b) mid-data tar-registrazzjoni, meta dak l-att jehtieg registrazzjoni, jew
(c) mid-data li tintemm il-komunjoni ta' l-akkwisti,
skond liema tkun l-ewwel data.

(3) Minkejja d-disposizzjonijiet tas-subartikolu (2), il-jedd moghti bis-subartikolu (1) lil parti li titlob annullament ta' att jispicca malli jaghlqu tliet xhur mill-jum li fih ikun notifikat l-att lil dik il-parti bil-mezz ta' att gudizzjarju, kemm-il darba dik il-partima tkunx bdiet azzjoni ghal dak l-annullament.

L-ghoti ta` garanzija huwa att ta` amministrazzjoni straordinarja li jehtieg il-kunsens taz-zewgpartijiet mizzewga. Garanzija li tohloq jedd personali fuq proprjeta` mobbli u li tinghata gratuwitament hija ghalhekk annullabbli kemm-il darba ma ssirx bil-kunsens taz-zewg mizzewgin.

L-iffirmar ta' 'kambjala' ma huwiex per se att ta' amministrazzjoni straordinarja nkwantu tali att mhux elenkat fis-subinciz (3) ta' l-Artikolu 1322. Izda l-istess subinciz ta' l-artikolu 1322 jikkunsidra ukoll bhala atti ta'amministrazzjoni straordinarja sew dawk l-atti fejn jeddijiet reali fuq beni mmobbli jkunu akkwistati, mahluqa jew trasferiti; kif ukoll is-self ta' flus.

L-obbligazzjoni naxxenti mill-kambjala giet hawnhekk meqjusa bhala self li l-garanti jaghmel lis-socjeta' debitrici billi bhala garanti kien ser jissodisfa debitu tal-istess socjeta' favur terzi u wkoll dik l-istess socjeta' kienet tkun responsabbli ghar-restitutzzjoni lilu tal-ammont imhallas bhala konsegwenza ta' l-arrangamenti interni bejn d-debitur principali u l-garanti.

Barra minn hekk kreditu rappresentat b` kambjala jista' facilment, wara d-debiti proceduri, jissarraf f'jedd reali fuq il-beni mmobbli appartenenti lill-komunjoni ta' l-akkwisti u dana bir-registrazzjoni fir-registru pubbliku tas-sentenza relattiva.

L-artikolu 1324 tal-Kap 16 jghid li "Atti normali ta' gestjoni ta' kummerc, negozju jew professjoni li jkunu qed jigu ezercitati minn parti wahda biss mill-mizzewgin, ikunu vestiti biss f'dik il-parti li fil-fatt tkun qed tezercita dak il-kummerc, negozju jew professjoni anke fejn dawk l-atti kieku ma kienux maghmula in relazzjoni ma'dik is-sengha, negozju jew professjoni kienu jikkostitwixxu amministrazzjoni straordinarja."

Dan l-artikolu jikkrea eccezzjoni ghar-regola generali li tinsab enuncjata fl-artikolu 1322 tal-Kap 16 fuq riportat. Dan l-artikolu izda mhux intiz biex jaghti mano libera lil dik il-parti li tkun qed tiggestixxi negozju, kummercjew professjoni biex, minghajr xkiel, t'addebita lill-komunjoni ta' l-akkwisti ezistenti b'dejn lialtrimenti jkun suggett ghall-azzjoni ta' annullament. Dan l-artikolu huwa intiz sabiex jiffacilita'l-atti ta' kull jum ta' negozjant, jew profesjonista li ma jistax jippretendi li, f'kull att ta' kummerc jew negozju, jew fl-ezercizzju tal-professjoni ta' dak li jkun, jkollu l-htiega tal-presenza tal-konsorti. Ghalhekk din l-eccezzjoni ghar-regola ghandha tiftiehem b'mod restrittiv billi fl-ewwellok dak l-'att' ghandu jkun marbut ma' dak in-negozju, kummerc jew professjoni ezercitat regolarment minn dak li jkun, u fit-tieni lok din l-eccezzjoni hija intiza sabiex taghti l-fakolta lin-negozjant jew professjonista li jagixxi de proprjio minghajr l-htiega tal-konsorti, kif rikjest fis-subinciz (2) ta' l-Artikolu 1322.

Meta atti ta` amministrazzjoni straordinarja mwettqa minn wiehed mill-mizzewgin minghajr il-kunsens tal-iehor jigu annullati, in-nullita` li tinholoq tkun ta` naturaassoluta u ma jistghax jinghad li tali atti huma biss relattivament nulli, fis-sens li jibqghu fis-sehh fil-konfronti tal-proprjeta` parafernali tal-obbligat (Ara pero` Claudette Gauci v. Paolo Bonnici Ltd et 14/02 TM deciza 9/10/2003 appell pendenti u Angela Demarco v. David Demarco et PA 1774/01 TM deciza 9/10/2003 appell pendenti).
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni