Reference: 29/2001/1

Judgement Details


Date
03/10/2002
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
GASAN ENTERPRISES LIMITED vs AWTORITA' TAL-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
APPLIKAZZJONI QUDDIEM L-AWTORITA TAL-IPPJANAR - ARTIKOLU 460 TAL-KAP 12 - ARTIKOLU 469 A TAL-KAP 12 - ARTIKOLU 6 TAL-KONVENZJONI EWROPEA TAD-DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - POTERI TAL-AWTORITA TAL-IPPJANAR - RIMEDJU AMMINISTRATTIV - SMIGH XIERAQ
Summary
F'din il-kawza id-ditta rikorrenti qed tallega ksur tad-drittijiet fundamentali taghha peress illi l-applikazzjoni li resqet quddiem l-Awtorita tal-Ippjanar ghadu ma giex determinat mill-istess Awtorita' u dan nonostante decizjoni moghtija mill-Onorabbli Qorti tal-Appell, li rrinvjat il-process lill-Awtorita' tal-Ippjanar biex dik l-applikazzjoni tigi processata skond il-ligi. Dan id-dewmien, skond ir-rikorrenti, imur kontra d-dritt taghhom ghall-smiegh xieraq fi zmien ragonevoli kif protett fl-artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea(Kap 319 tal-Ligijiet ta' Malta).

L-intimat qed jecepixxiin linea preliminari u fil-qosor:
(a) li dawn il-proceduri kellhom ikunu ppreceduti b'Ittra Ufficjali jew Protest kif jitlob l-art. 460 tal-Kap 12 tal-Ligijiet ta' Malta;
(b) li s-socjeta rikorrenti ma ezawritx ir-rimedji ordinarji disponibbli ghaliha; u
(c) li l-art. 6 tal-Kap. 319 invokat ma japplikax ghall-Awtorita tal-Ippjanar li m'ghandux organu li hu Tribunal fis-sens kontemplat f'dak l-artikolu.

Ghar-rigward tal-ewwel, meta persuna tkun trid taghmel kawza kontra l-Awtorita' tal-Ippjanar, qabel ma ssir ic-citazzjoni, l-attur irid jinforma lill-Awtorita' permezz ta' IttraUfficjali jew Protest Gudizzjarju, li ghandha intenzjoni li taghmel il-kawza; jekk din l-ittra ma tintbaghatx il-kawza tkun nulla.

Ghalkemm fil-kors ta' proceduri normali, l-Awtorita' tal-Ippjanar hi milquta bl-artikolu 460 tal-Kap 12 f'dawn il-proceduri, din il-kawza mhiex wahda ta' naturacivili jew amministrattiva, izda hi wahda bazata fuq il-Konvenzjoni Ewropea. L-art 460 jezenta mill-applikazzjoni tieghu, interalia, l-azzjonijiet ghal rimedju taht l-artikolu 46 tal-Kostituzzjoni u azzjonijiet li ghandhom jinstemghu bl-urgenza. F'din il-kawza, is-socjeta' rikorrenti qed titlob rimedju taht l-artikolu 4 tal-Att dwar il-Konvenzjoni Ewropea. Dak l-artikolu 4, pero' huwa identiku ghall-artikolu 46 tal-Kostituzzjoni u jippreskrivi l-istess procedura li ghandha tintuza f'kaz ta' rimedju taht il-Kostituzzjoni.

Fil-fatt, is-subartikolu (7) tal-artikolu 7 tal-Kap 31 jghid lijekk persuna qed titlob rimedju kemm taht il-Kostituzzjoni kif ukoll taht l-Att dwar il-KonvenzjoniEwropea, tista' ssir talba wahda fl-istess Rikors. Kemm il-Kostituzzjoni ta' Malta, kif ukoll l-attdwar il-Konvenzjoni Ewropea, huma intisi li jipprotegu d-drittijiet fundamentali tal-bniedem, u nehhi xi differenzi partikolari, jittrattaw u jirregolaw l-istess drittijiet.

Ghalkemm l-esenzjoni intrabtet ma' artikolu perikolari tal-Kostituzzjoni, il-hsieb kien biex ma jintraznux proceduriimmirati ghall-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Illum din il-protezzjoni tista'tinghata kemm taht il-Kostituzzjoni kif ukoll taht l-Att dwar il-Konvenzjoni Ewropea u, fil-fehma ta' din il-Qorti, ikun kontro sens jekk procedura taht il-Kostituzzjoni tista' tibda minghajr htiegata' Ittra Ufficjali, izda proceduta ghall-istess rimedju, imma taht l-Att dwar il-Konvenzjoni Ewropea, tkun tehtieg l-ispedizzjoni u n-notifika ta' Ittra Ufficjali jew Protest Gudizzjarju. Proceduri taht l-artikolu 4 tal-Att dwar il-konvenzjoni Ewropea, li espressament tirreferi ghall-proceduri mehtiega ghall-protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem, m'ghandhomx ikunu soggetti ghal dewmien amministrattiv marbut mal-applikazzjoni tal-art. 460 tal-Kap 12.

Oltre dan, dan tal-ahhar indikat artikolu jezenta ukoll mill-applikazzjoni tieghu azzjonijiet li ghandhom jinstemghu b'urgenza. Ir-Rulesof Court li jirregolaw il-procedura f'kaz ta' rimedju mitlub taht il-Kostituzzjoni, japplikaw ukollghal kull rimedju mitlub taht l-artikolu 4 tal-Att dwar il-Konvenzjoni Ewropea u dawk ir-regolamenti jimmiraw ghad-determinazzjoni tat-talba bi speditezza.

L-artikolu 46(7) tal-Kostituzzjonijghid espressament li dawk ir-Rules of Court ghandhom jipprovdu li s-smiegh isir u “b'kull heffa possibbli”, u r-riferenza espressa li l-Att dwar il-Konvenzjoni Ewropea jaghmel ghal dawk ir-Regolamenti, ifisser li l-Legislatur ried li anke l-proceduri taht dak l-Att, ghandhom isiru “b'kull heffa possibbli”. Kwindi, anke taht dan l-aspett, l-artikolu 460 invokat ma jistax jitqies applikabbli.

Ghalhekk din il-Qorti, filwaqt li tiddikjara li l-artikolu 460 tal-Kap 12 mhux applikabbli ghall-proceduri inizzjati taht l-artikolu 4 tal-Att dwar il-Konvenzjoni Ewropea (Kap 319), tichad l-ewweleccezzjoni preliminari ta' l-intimat.

Ghar-rigward tat-tieni eccezzjoni, il-Qorti tirrilevafl-ewwel lok, li jekk din il-Qorti ghandhiex jew le tastjieni milli tkompli tiehu konjizzjoni tat-talba, f'kaz tal-ezistenza ta' rimedji alternattivi, hija diskrezzjonali ghaliha, u l-ezercizzju ta' din id-diskrezzjoni tiddependi mill-evalwazzjoni li l-Qorti taghmel tac-cirkustanzi tal-kaz.

Fil-kaz in ezami, ir-rimedji alternattivi jistghu jkunu biss amministrattivi, illum regolati bl-artikolu 469A tal-Kap 12. Dak l-artikolu jitkellem fuq il-mod ta' kif persuna tista' tattakka ghemil amministrattiv, pero' fil-fehma ta' din il-Qorti hu difficli li dak l-artikolu japplika ghal dan il-kaz. Ir-rikorrenti f'dan il-process, qed jilmenta minn nuqqas tal-Awtorita' li tipprocessa l-applikazzjoni. Il-ligi trid li l-azzjoni biex tattakka ghemil amministrattiv, tinfetah fi zmien sitt xhur minn meta “min ikollu interess isir jaf jew seta' jsir jaf b'dak l-ghemil amministrattiv”. Meta dak liqed jigi attakkat mhux xi att pozittiv, mhux possibbli li tiddentifika id-dies a quo tat-terminu preskrittiv. Din ic-cirkustanza turi l-inapplikabilita' ta' l-artikolu 469A ghac-cirkustanza li minnhaqed tilmenta s-socjeta' rikorrenti.

Fuq kollox, is-socjeta' rikorrenti qed tilmenta minn ksurtad-drittijiet fundamentali personali taghha, drittijiet protetti biss bil-Kostituzzjoni u mill-Attdwar il-Konvenzjoni Ewropea, u r-rimedju ma jistax ikun hlief wiehed provdut taht dawk il-ligijiet.Ir-rikorrenti qed tilmenta mill-fatt tad-dewmien ut sic u qed tghid li, fic-cirkustanzi, dak id-dewmien mhux ragjonevoli. Is-socjeta' rikorrenti mhix qed tilmenta li l-Awtorita' hadet xi decizjonizbaljata, imma li naqset li tipprocessa l-applikazzjoni taghha fi zmien ragjonevoli u tali talba trid bil-fors tigi mistharga fil-kuntest ta' principji enuncjati fi trattazzjoni ta' ilmenti bazati fuqksur tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem.

F'kull kaz, fic-cirkustanzi, din il-Qorti thoss li m'ghandhiex tezercita d-diskrizzjoni taghha u tiddeklina milli tkompli tisma' din il-kawza u qieghda ghalhekk tichad ukoll it-tieni eccezzjoni ta' l-Awtorita' intimata.

B'riferenza ghat-tielet eccezzjoni l-artikolu invokat mis-socjeta' rikorrenti jiddisponi illi “fid-decizjoni tad-drittijiet civili u tal-obbligi tieghu... kulhadd huwa intitolat ghal smiegh imparzjali u pubbliku fi zmien ragjonevoli minn tribunal indipendenti u imparzjali mwaqqaf b'ligi.” Is- socjeta' rikorrenti tallega li t-Tribunal mwaqqaf bl-Att numru I ta' l-1992 qed jonqos milli jiddetermina l-applikazzjoni taghha ghall-izvilupp tal-propjeta' taghha u dan in-nuqqas qed jaffetwa d-drittijiet civili taghha, cioe id-dritt ta' kull proprjetarju li jizviluppa l-art tieghu. Il-Kummissjoni ghall-Kontroll tal-Izviupp imwaqqaf b'dak l-att inghatat il-gurisdizzjoni li tisma' u tiddeciedi fuq applikazzjonijiet ghall-izvilupp ipprezentati minn individwi. Jinghad fil-ligi li d-decizjonijiet tal-Kummissjoni, inkluz kull permess ghall-izvilupp mahrug minnha, ghandhom jitqiesu li huma u ghandhom ikollhom l-istesssahha daqs decizjonijiet tal-Awtorita' (art.13(3) tal-Att - Kap 356).

Id-dritt ta' proprjeta', fil-ligi civili, tipprovdi lis-sid bil-ius utendi, ius fruendi u l-ius abutendi, u l-unici limitazzjonijiet li jistghu jezistu huma dawk imposti bil-ligi u bil-principji ta' buon viccinat. Il-ligitaghna, fl-interess tal-konservazzjoni tal-ambjent u fl-interess li tara li l-art taghna, li hi limitata, ma tinheliex, innediet il-ligi indikata, mhux biex twaqqaf l-izvilupp izda biex tikkontrolla l-istess fl-interess pubbliku. L-iskop tal-Awtorita' tal-Ippjanar huwa li jara li l-izvilupp isir b'mod ordnat, skond regoli pre-stabbiliti u minghajr hsara lill-ambjent. Il-propjetarju, pero' ghandu dritt inerenti fil-prorjeta' tieghu li jizviluppa dik il-proprjeta' kif jidhirlu opportun u l-kontrolli li jimponi l-Istat ghandhom dejjem ikollhom interpretazzjoni restrittiva biex ma jgibux fix-xejnjekk mhux ghar-ragunijiet serji u impellenti, id-dritt tal-individwu li jiizviluppa l-art tieghu.

L-Awtorita' tal-Ippjanar, li ghandha din il-funzjoni ta' kontroll, fil-verita' qed tikontrolladirettament il-ius utendi u fruendi ta' kull proprjetarju u dan ghax ghandha l-fakulta' tikkontrollameta u kif ghandu jsir zvilupp u anke sahansitra, li jzomm l-izvilupp kompletament. B'dawn il-poteri, m'hemmx dubbju, fil-fehma tal-Qorti, li l-Awtorita' tikkontrolla almenu in parte id-drittijiet civili ta' kull proprjetarju, u bhala organu mwaqqaf mill-ligi biex jiddeciedi fuq it-tgawdija ta' min hu titolari ta'drittijiet civili, taqa' biex tigi kontrollata bl-artikolu 6 tal-Att dwar il-Konvenzjoni Ewropea. Kull Tribunal li, b'mod jew iehor, jezercita kontroll fuq id-drittijiet tal-proprjetarju tal-art li jinqeda mill-istess art kif jidrilha opportun, ikun qed “jindahal” fl-esercizzju tad-drittijiet civili ta' dak il-proprjetarju, u ghalkemm dak l-indhil, f'socjeta' pluralistika bhal taghna jista' u ghandu jigi accettat bhala “a necessary measure”, ghandu dejjem jigi kontrollat biex majkunx hemm lok ghall-abbuz jew ta' indhil u kontroll li jmorru aktar milli hu ragjonevolment mehtieg f'socjeta' demokratika. M'hemmx dubju ghalhekk li l-Awtorita' tal-Ippjanar, bhala fatt, tirregolau taghti decizjonijiet fuq id-drittijiet civili ta' kull proprjetarju.

Mill-premess li l-Awtorita' tal-Ippjanar, u, partikolarment, id-diversi Kummissjonijiet u Bordijiet taghha, tiddeciedi kwistjonijiet li jolqtu direttament id-drittijiet civili tal-proprjetarju li jrid jizviluppa l-art tieghu u bhala tali, l-agir ta' dik l-Awtorita' huwa soggett ghal limitazzjonijet imposti fl-artikolu 6tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem.

Id-dritt ta' proprjeta' u d-drittinerenti ta' uzu u/jew zvilupp ta' dik il-proprjeta' ghandu bla dubju funzjoni ekonomika u kif qaletil-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem fil-kaz “Pellegrin vs Franza” deciza fit- 8 ta' Dicembru 1999, meta l-ezercizzju tad-drittijiet civili tal-individwu ghandhom funzjoni jew skop ekonomiku,it-Tribunal li jiddeciedi fuq dak l-ezercizzju irid jagixxi fit-termini tal-artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea.

F'dan il-kaz, l-Awtorita' tal-Ippjanar hija mghobbija li tiehu decizjonijiet lihuma “decisive” ghall-ezercizzju tad-drittijiet privati tac-cittadin, u kwindi l-artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea japplika fil-konfront taghha.

Ghaldaqstant din il-Qorti tiddeciedi din l-istanza bill tichad bhala infondati l-ewwel tlett eccezzjonijiet tal-Awtorita' intimata u tiddifferixxil-kawza ghat-trattazzjoni u eventwali decizjoni taghha fuq il-meritu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info