Referenza: 2149/1997/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
01/10/2002
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
PACE RAYMOND C.
Partijiet
SPITERI ANGELO ET vs BUGEJA JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LIBELL, PUBBLIKAZZJONIJIET KWAZI-PRIVILEGGJATI - LIBELL, PUBBLIKAZZJONIJIET PRIVILEGGJATI - PROCEDURI GUDIZZJARJI
Fil-Qosor
Il-pubblikazzjonijiet privileggjati taht l-Att dwar l-Istampa huma ntizi bhala rikonoxximent legislattiv tal-fatt li f'certi cirkostanzi dettati minn public policy jirrikjedi li bniedem ikun liberu minn kull responsabilita` ghall-publikazzjoni ta' kliem defamatorju jew libelluz. Ghalhekk isegwi litali privilegg m'ghandux jigi estiz, hlief ghal kazi indikati mill-ligi, certament li fejn dan jezisti dan ghandu jigi ritenut bhala assolut.

Hemm tlett kategoriji ta' tali privilegg f'dak li jirrigwarda proceduri gudizzjarji u cioe`:

(a) "Coram Judice" dak li jsir proprio quddiem il-Qorti, bhal xhieda, trattazzjoni, dokumenti, noti ta' osservazzjonijiet, etc;

(b) dak kollu lijsir mill-bidu tal-istess proceduri u testendi wkoll ghal kull dokument li jsir sabiex jaghti bidughall-istess proceduri, inoltre l-att tac-citazzjoni innifisha;

(c) atti preparatorji dawn xhieda sabiex jitressqu sabiex jaghtu tali xhieda quddiem Qorti kompetenti.

Illi tali privileggjestendi hawn ghall-gudikanti, avukati, xhieda u l-partijiet innifishom, u fl-ahhar kaz imsemmi, gie stabbilit illi l-ebda azzjoni ma tista' tittiehed fil-konfront tieghu ghal dak minnu dikjarat fi kwalsijasi sottomissjoni, risposta ghal mistoqsija, affidavit jew fil-kors tad-difivza tieghu fi proceduri kriminali jew civili jew fl-istruzzjonijiet moghtija fil-preparazzjoni ta` sottomissjoni jew dokument.

Barra minn hekk l-ebda azzjoni ma tista' tittiehed dwar kull dokument li huwa incidentali ghal bidu proprio ta' proceduri gudizzjarji jew quasi gudizjarji, u f'dan il-kuntest fejn il-forma tal-istess dokument hija ta' importanza massima sabiex tistabbilixxi l-estensjoni ta' tali privilegg.

Apparti l-privilegg assolut jezisti wkoll kwazi-privilegg li japplika taht certi cirkostanzi.

Hemm diversi okkazzjonijiet fejn l-istess kwazi privilegg jista' jigi eccepiet, pero'dan bl-ebda mod ma jfisser li tali okkazzjonijiet jistghu jigu delineati b'mod preciz ghaliex kollox jiddependi fuq il-kaz partikolari, pero' dan certament jinkorpora incidenti fejn jsiru dikjarazzjonijiet meta wiehed ikun obbligat li jaghmel dan f'termini kemm privati u kemm pubblici, bhal meta persuna f'kariga jaghmel rapport kontra impjegat anke ta' azzjenda privata, jew isir rapport minn individwu lil xi awtorita' kompetenti bhal per ezempju lill-Pulizija, jew lil xi awtorita' ohra sabiex l-istess kaz, ilment, allegazzjoni, anke di fronte ghall-persuna jigi nvestigat.

Dan l-obbligu jew necessita' li jsir rapport ta' din in-natura jista' ma jkunx legali izda obbligu morali jista'jkun bizzejjed.

Pre-suppost ghall-applikazzjoni ta' dan il-principju huwa li l-obbligu tal-persuna li taghmel l-istess kommunikazzjoni irid jezisti kontemporanjament mal-interess tal-persuna li lejha l-istess kommunikazzjoni tkun diretta. Hekk kemm l-obbligu tal-persuna li taghmel l-istess dikjarazzjoni u l-interess tal-persuna li tircievi l-istess dikjarazzjoni jridu jkunu jezistu bhala fatt, u d-determinazzjoni tal-istess hija fiha nfisha kwistjoni ta' fatt.

Illi l-istess interess irid ikun legittimu u jrid jezisti dak li jissejjah 'reciprocity of interest" "in the party towhom the communication is made as well as in the person making it", u taht dan il-kategorija jaqawkommunikazzjonijiet li jsiru 'in the discharge of a duty" bhal per ezempju character references ta'impjegati u ohrajn, rapporti dwar temm ta' impjieg, rapporti ta' allegati abbuzi ta' persuni f'hi sfera partikolari ta' kummerc lill Awtoritajiet kompetenti, u hafna okkazjonijiet ohra, dment li l-istess dikjarazzjonijiet jsiru in bona fede.

F'dan il-kaz l-azzjoni ta' libell ma tistax tirnexxi jekk ma jigix ippruvat li l-konvenut agixxa in mala fede bl-intenzjoni specifika li jimmalafama lil dak li jkun.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni