Reference: 309/2014

Judgement Details


Date
23/07/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs VELLA GIUSEPPE
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:117977
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
VAT
Summary
Dan kien kaz dwar evazjoni ta' VAT. Il-Qorti irrimarkat
illi anke jekk kellha tiskarta l-allegazzjoni li l-appellant ghadda elf ewro (€1000) lil Jesmond Abela u tiskarta ukoll il-kunsiderazzjoni tal-Ewwel Qorti li z-zewg denunzji ghall-istess perjodu tpoggew fil-file tal-imputat sabiex ma jitqajmux suspetti mal-impjegati u mal-accountant, din il-Qorti hija tal-fehma li l-fatt li fid-denunzja tnizzlu krediti imaginarji ghal perjodu li l-kumpanija ma kinitx qieghda topera, krejat dik il messain scena rikjesta sabiex jissussiti r-reat taht l-artikolu 308 tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta. Dan wassal ghar-rizultat li gie registrat kreditu favur is-socjeta Dismar Company Limited a detriment tad-Dipartiment tal-VAT tant li l-appellant kien hallas il-bilanc ta' elf, mija u hamsa u hamsinewro u wiehed u ghoxrin centezmu (€1,155.21).
Is-sejbien ta' htija gie konfermat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info