Reference: 270/2018

Judgement Details


Date
14/06/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs GLADWISH PAUL
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:117301
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Il-Ligi taghna taghmel distinzjoni netta bejn iz-zewg tipi ta' azzjoni li jitnisslu mill-istess reatizda jimxu indipendentement minn xulxin, bi kriterji differenti li japplikaw ghall-piz probatorju.Fil-kamp kriminali l-prova trid tkun oltre kull dubbju ragjonevoli filwaqt li fil-kamp civili huwa bizzejjed li l-prova ssir skont il-grad inqas rigoruz tal-bilanc ta' probabilita'. Ghaldaqstant, jista' jghati l-kaz li akkuzat li jinheles mill-akkuza migjuba kontrih fil-forum kriminali minhabba li l-prosekuzzjoni ma tkunx ippruvat il-kaz sal-grad rikjest filwaqt li jista' jkollu t-talba tieghu fil-forum civili milqugha jekk jipprova l-kaz tieghu fuq grad tal-probabli. Din id-distinzjoni ssib espressjoni elokwenti u semplici fl-artikolu 3 tal-Kap. 9 tal-Ligijiet ta' Malta:
“3. (1) Kull reatinissel azzjoni kriminali u azzjoni civili.
(2) L-azzjoni kriminali titmexxa quddiem il-qrati ta' gurisdizzjoni kriminali, u biha tintalab piena kontra l-hati.
(3) L-azzjoni civili titmexxa quddiem il-qrati ta' gurisdizzjoni civili, u biha jintalab il-hlas tal-hsara li ssir bir-reat”
Minn dan l-artiklu jitinissel ukoll l-iskop ewlieni taz-zewg toroq procedurali, s-sejba ta' htija tal-akkuzat u l-hlas tal-hsara kkagunata bir-reat rispettivament.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info