Reference: 249/2017

Judgement Details


Date
03/05/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs COLEIRO GIANLUCA
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:116638
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DIFFERIMENT
Summary
Illi ghalkemm huwa minnu illi l-kaz li kien jirrigwarda incident stradali u li kellha taht il-lentitaghha l-Ewwel Qorti kien ta' natura sommarja, b'daqshekk ma ifissirx illi jekk ikun hemm xi ragunivalida u impellenti ghalbiex il-kawza tigi differita ghal data ohra, tali talba ma ghandhiex tintlaqa' mill-Qorti. Illi l-artikolu 377(1) tal-Kodici Kriminali meta jitkellem fuq il-procedutra li ghandha tigi segwieta fil-kawzi sommarji jiddisponi illi:
‘meta jinghalaq is-smiegh tal-kawza (sommarja), il-qorti, dak in-nhar stess, jekk jista jkun, taghti s-sentenza, billi tillibera jew tikkundanna l-imputat'.
Illi jidher mid-dicitura ta' dan l-artikolu tal-ligi illi l-element sommarju f'dawn il-procedura huwa marbut maz-zmien li fih il-qorti ghandha tghaddi ghall-ghoti tas-sentenza aktarmilli fuq is-smiegh tal-kawza. Illi allura meta jkun hemm raguni valida ‘il ghala xhud indispensabbli ghal kaz u debitament innotifikat mill-Prosekuzzjoni ma jkunx jista' jattendi fid-data tas-smieghtal-kawza, indipendentement mis-sommarjeta' tal-proceduri, l-Qorti ghandha tilqa' t-talba ghal differiment u thalli is-smiegh ta' dan ix-xhud ghal data ohra. Fic-cirkostanzi il-Qorti tal-Appell Kriminali ordnat is-smiegh mil-gdid tal-kaz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info