Reference: 325/2012

Judgement Details


Date
03/05/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs BORG RAYMOND
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:116624
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PAGA, RESPONSABILITA` KRIMINALI GHALL-NUQQAS TA` HLAS TA`
Summary
Dan kien kaz dwar nuqqas ta' hlas ta' pagi min kumpanija li giet zgumbrata minhabba nuqqas ta' hlasta' kera.Il Qorti irrimarkat illi l-fatt wahdu li l-appellant ghamel diversi tentattivi sabiex jipprova jhallas lill-impjegati dak kollu lilhom dovut sal-mument tat-tmiem tal-impjieg taghhom inkluz allura in-notice money, ma tezonerahx mir-responsabbilta penali billi huwa indubitat illi dak li wassal ghall-eghluq tal-fabbrika kien frott tal-amministrazzjoni tieghu tan-negozju tas-socjeta minnu rapprezentata. In oltre fid-dawl tad-dicitura tal-artikolu 46 tal-Kapitolu 452 il-prova kienet taqa' fuq l-ispalla tal-appellant li kellu jipprova imqar sal-grad tal-probabbli li huwa kien injar tas-sitwazzjoni prekarja li fiha kienet tinstab il-kumpanija tieghu u li allura kien hemm ir-riskju tat-telfien ta' xoghol tal-impjegati tieghu u li ghamel dak kollu li seta' sabiex jipprevjeni t-twettieq tar-reat. Il-Qorti kienet tal-fehma li l-appellant kien ben konsapevoli dwar dak li kien qed isehh u lifilwaqt li ipprova jikseb dak dovut lill-haddiema tramite l-kawzi li fetah kontra s-socjeta kreditrici, madanakollu huwa kien diga qieghed lilu innifsu fl-impossibilita' tal-hlas minhabba l-problemili kellu ma' din is-socjeta u li spiccaw skalaw u wasslu ghall-eghluq tan-negozju gestit mis-socjetaminnu rapprezentata. Ghalhekk il-htija giet konfermata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info