Reference: 11/2018

Judgement Details


Date
16/04/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs OMISSIS
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:116461
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPROPRJAZZJONI INDEBITA, VJOLAZZJONI TAL-FIDUCJA
Summary
Dan kien kaz fejn l-flus li gew moghtija lill-appellanti bi skop partikolari u cioe' ghan-negozju tal-containers intuzaw ghal skop iehor minghajr il-kunsens jew ahjar ad insaputa tal-vittma. Konsegwentement, ir-reat ta' misapproprjazzjoni kien ppruvat. Mid-definizzjoni tar-reat fl-artikolu 293 tal-Kodici Kriminali jirrizulta li huwa t-titolu li bih is-suggett attiv ircieva l-pussess tal-oggett lighandu jkun tali li jobbliga lis-suggett attiv li jaghmel uzu specifikat u mhux necessarjament li l-uzu ghandu jigi specifikat mill-konsenjatur mal-konsenja taloggett. Dan huwa msahhah b'dak li jipprovdi l-artikolu 294 tal-Kodici Kriminali li minnu jirrizulta li r-reat ta' approprjazzjoni indebita jista' jsehh ukoll fuq haga “fdata jew ikkunsinnata lill-hati minhabba ... depozitu necessarju” fejnl-affidament u l-konsenja u l-uzu specifikat ma jsirux direttament mill-propjetarju tal-oggett depozitat izda jsiru in virtù tal-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info