Reference: 558/2015

Judgement Details


Date
20/03/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs BUGEJA ALFRED
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:115980
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Dan kien kaz dwar assocjazzjoni fit-traffikar ta'droga.Illi l-elementi kostituttivi tar-reat ta' assocjazzjoni kontemplat fil-Kapitolu 101 huma erba u senjatament : 1. iz-zmien li fih ikun sar ir-reat;
2. li jkun hemm mill-inqas persuna ohra, kienet minn kienet f'Malta jew barra minn Malta, litkun involuta ,
3. sabiex tigi traffikata d-droga; u
4. li jkun hemm il-ftehim dwar il-mod kif din id-droga ser tigi traffikata.
It-traffikar ghandu definizzjoni wiesgha u din tinkludi kwalsiasi movement ta' droga minn id ghal id kemm versu korrispettiv kif ukoll b' mod gratuwitu.
indubbjament ir-reat huwa ikkunsmat hekk kif ikun hemm il-ftehim dwar il-mezzi li ghandhom jigu adoperati ai fini biex jigi kommess id-delitt. Illi f'dan il-kaz instabet htija billi l-accettazzjoni minnnaha ta'l-appellant li jaghmel parti minn dan il-ftehim kriminuz fejn gie imfassal sahansitra il-modus operandi ghat-twettiq tar-reat, wassal ghal konsumazzjoni tad-delitt bid-delitt jibqa' fis-sehhsal-mument illi jigi xjolt il-ftehim ghal xi raguni jew ohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info