Reference: 223/2014

Judgement Details


Date
20/03/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs ZAMMIT CLINT
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:115975
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Illi dan kien appell tal- Avukat Generali li fost affarijiet ohra sostna li s-sentenza kienet nullaminhabba li giet deciza min Magistrat li ma kienx sema il-provi kollha viva voce. Illi l-artikolu 646 iccitat mill-Avukat Generali flimkien mad-disposizzjonijiet l-ohra tal-ligi senjalati minnu sabiexisostni l-argument tieghu, kolha kienu jirreferu ghall-‘Qorti', u mhux ghal gudikant li ikun qed jippresjedi dik il-qorti. Illi allura ma hemmx dubbju illi gew osservati d-dettami tal-ligi mill-EwwelQorti fejn x-xhieda xehdu kollha quddiemha fil-qorti bil-miftuh u viva voce. Illi l-Qorti tal-Magistrati hija wahda u unika indipendentement minn liema gudikant ikun qed jippresjedi.
Illi ghalkemm l-Avukat Generali sahhah l-argument tieghu billi ghamel referenza ghad-decizjoni tal-Qorti tal-Appell Kriminali kif diversament ippresjeduta fl-appell fl-ismijiet Il-Pulizija vs Joseph Bartolo, madanakollu dan l-insenjament gie sussegwentement mibdul b'diversi decizjonijiet tal-qrati fosthom dikdeciza fit-30 ta' Marzu 2012 fl-appell fl-ismijiet Il-Pulizija vs Emanuel Debrincat. Illi ghalhekk il-Qorti cahdet dan l-aggravju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info