Reference: 333/2018

Judgement Details


Date
12/03/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs DIMECH NICHOLAS
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:115862
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA SENTENZA
Summary
Meta l-Qorti tal-Appell Kriminali thassar u tannulla sentenza u tibghat l-atti lura lil Qorti tal-Magistrati (Malta) Bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali, tpoggi l-partijiet fl-istess pozizzjoni li kienu fiha qabel ma giet deciza s-sentenza u ghalhekk fi stadju fejn il-provi ikunu inghalqu u dak lil-Qorti tkun mistennija li taghmel huwa li terga' tiddeciedi l-kawza abbazi tal-provi gia prodotti. Dan stante li tkun is-sentenza li tkun qieghda tigi annullata u mhux il-procedura.


Ghalhekk il-provi ma jergghux jinfethu mill-gdid u l-Qorti tkun mistennija biss li terga taghti s-sentenza Meta pero, bhal f'dan il-kaz, il-Qorti li tkun ser tiddeciedi l-kaz mill-gdid ma tkunx dik li tkun semghet il-provi, il-parijiet jintalbu sabiex jezentaw lil Qorti milli terga tisma' l-provi. Filwaqt li l-Prosekuzzjoni fil-kaz odjern kienet ezentat il-prosekuzzjoni milli terga tisma' l-provi, id-difiza kienet fl-ewwel lok ezentat lix-xhieda tal-Prosekuzzjoni milli jergghu jixhdu filwaqt li talbet li tressaq il-provi. Wara l-oppozizzjoni mill-Kummissarju tal-Puizija ghat-talba tad-difiza biextressaq provi, id-difiza kienet iddikjarat li qeghda titlob li l-provi kollha jergghu jinstemghu mill-gdid. Il-Qorti kienet imbghad iddikjarat li sejra tisma x-xhud tad-difiza kif indikat minnha l-imputat u li wara li jsiru n-noti ta' sottomissjonijiet tghaddi ghas-sentenza. Stante li ma sarx l-ebdaappell fuq dan il-punt il-Qorti ma laghetx it-talba tal-appellant biex tali xhieda jigu eskluzi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info