Reference: 411/2016

Judgement Details


Date
22/02/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs FARRUGIA JONATHAN
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:115569
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, DEZERT
Summary
Illli huwa l-obbligu tar-rikorrent li jsegwi l-proceduri kriminali, istitwiti minnu, quddiem l-Qortital-Appell Kriminali, u hu d-dritt tieghu u ghandu l-opportunita` kollha sabiex jgharraf minnufih lill-avukat tieghu bid-data tas-smigh tal-appell, ghandu wkoll l-opportunita` li meta l-appell tieghujmur dezert f'dik id-data huwa jkellem lill-avukat tieghu sabiex jassistih legalment, u mhux jibqa'totalment indifferenti ghal dan kollu u ma ghamel xejn sakemm gie informat li ghandu jiskonta l-piena ta' prigunerija. Il-komportament tar-rikorrent, huwa wiehed fejn ghandu jkun konformi mal-obbligutieghu “to display special diligence in the defence of his interests'.
Issa fil-kaz in desaminairrizulta li ir-registratur tal-Qorti ha diversi zbalji fosthom li ddikajra li l-kawza kienet dezerta u ma irrangax il-verbal tant li irrizulta li l-kawza mhux vera kienet giet dikarjata dezerta u lima hassarx it-ticket of admission mahrug minnu minkejja li l-kawza kient ghada ghaddejja. Pero' ma tkunx gustizzja jekk minhabba zball jew nuqqas tar-registratur li ma hux parti fil-kawza ghax ma osservax il-procedura imposta fuqu bil-ligi li jigi penalizat l-appellant bir-risultat li jispicca jghamel tmintax-il xahar habs minghajr ma l-appell tieghu lanqas biss gie trattat. Dan zgur ma hix l-intenzjoni tal-legislatur li taghmel ingustizzja ma persuna li tinsab akkuzata quddiem il-Qorti tal-Appelli Kriminali. Fic-cirkostanzi il-Qorti ordnat il-korrezzjoni necessarja fil-process.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info